ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΣΙΝΑΡΗ
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, LL.M, MBA, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
Διαμεσολαβητής
Ρούμελης 12, Βριλήσσια, 15235
6937057754, 2107485567
apets@otenet.gr

Τομείς εξειδίκευσης: Αστικό & Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Κεφαλαιαγορών & Επενδυτικών Υπηρεσιών – Χρηματιστηριακό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο – Συλλογική & Ατομική Αναγκαστική Εκτέλεση, Θέματα Επενδύσεων, Αναδιαρθρώσεων, Εταιρικών μετασχηματισμών (capital & debt restructuring), Δίκαιο (εθνικό, κοινοτικό και διεθνές) δημοσίων ή/και ιδιωτικών συμβάσεων έργων, παραχωρήσεων  (FIDIC, EPC), Διαπραγματεύσεις, Εναλλακτικές Μορφές Επίλυσης Διαφορών.

Εμπειρία στη Διαμεσολάβηση: Διαθέτει σημαντική επαγγελματική εμπειρία στον τομέα επίλυσης διαφορών και διαχείρισης συγκρούσεων, χρησιμοποιώντας τεχνικές διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης.

Γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά

Σπουδές:  απόφοιτος (1995) του Τμήματος Νομικών & Οικονομικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο με ειδίκευση στο Τραπεζικό Δίκαιο του ΑΠΘ (1999), μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο Δίκαιο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου και Πρακτική Διεθνών Επενδύσεων) του Παντείου Πανεπιστημίου (2001), καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (MBA) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2004). Έχει επίσης ειδικευθεί και πιστοποιηθεί στις Διαπραγματεύσεις, στο Harvard law School, Program on Negotiations (2016).

Η Αναστασία Πετσινάρη είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2016), Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 1997. Από το έτος 1997 ασκεί δικηγορία, με ειδίκευση στο τραπεζικό, χρηματοοικονομικό και εμπορικό  δίκαιο. Από το έτος 2003 και αδιαλείπτως μέχρι σήμερα εργάζεται ως διευθυντικό στέλεχος νομικών υπηρεσιών τραπεζών, ενώ παρέχει επίσης νομικές υπηρεσίες ως Off Counsel, κυρίως σε θέματα επενδύσεων, κατασκευής έργων, τεχνολογίας πληροφορικής & επικοινωνιών. Είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και εγγεγραμμένη στα Μητρώα Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), συνεργάτιδα του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου, όπου έχει εκπαιδεύσει ομάδες ενηλίκων (τραπεζικά στελέχη, δικηγόρους, οικονομολόγους) σε θέματα τραπεζικής διαμεσολάβησης και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.