ΕΟΔΙΔ Cost Calculator

Υπολογισμός*
Αμοιβή για υπηρεσίες διαμεσολάβησης ανά πλευρά ανά ημέρα
* Στον παραπάνω υπολογισμό αμοιβών (αμοιβή διαμεσολαβητή και διαχειριστική αμοιβή ΕΟΔΙΔ) δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ, όπου αυτός επιβάλλεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Επιπλέον, δεν συμπεριλαμβάνονται έξοδα μίσθωσης αιθουσών και επισιτιστικών καθώς και τυχόν επιπρόσθετων υπηρεσιών (διερμηνεία κ.ά).
Υπολογισμός*
Αμοιβή Διαιτητικού Δικαστηρίου ()
Διαχειριστική αμοιβή ΕΟΔΙΔ
Σύνολο
* Στον παραπάνω υπολογισμό αμοιβών δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ, όπου αυτός επιβάλλεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Επιπλέον, δεν συμπεριλαμβάνονται έξοδα μίσθωσης αιθουσών και επισιτιστικών καθώς και τυχόν επιπρόσθετων υπηρεσιών (διερμηνεία κ.ά).