ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ
Αρεοπαγίτης ε.τ., Πρόεδρος Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Διαμεσολαβητής, Διαιτητής

Ο Ιωάννης Χαμηλοθώρης είναι Πρόεδρος της Εταιρίας Δικαστικών Μελετών. Υπήρξε Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών (Μάρτιος 1998-Μάρτιος 2000) και Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών (Απρίλιος 2010-Σεπτέμβριος 2012).

Διετέλεσε Πρόεδρος της νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Ν 4335/2015) και Πρόεδρος της Επιτροπής για την προετοιμασία και το συντονισμό της Ελληνικής Προεδρίας στην  Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα δικαιοσύνης (2014). Υπήρξε Μέλος και Πρόεδρος της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Περαιτέρω, έχει συμμετάσχει ως εθνικός εκπρόσωπος σε ομάδες εργασίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα αστικού και ποινικού δικαίου (Επιτροπή αστικού δικαίου, Επιτροπή του άρθρου 36 της ΣυνθΕΕ κ.ά.).

Έχει εκπονήσει και δημοσιεύσει αρκετές επιστημονικές μελέτες  σε θέματα αστικού,  εμπορικού, δικονομικού, και κοινοτικού δικαίου (π.χ. εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών, ασφαλιστικά μέτρα,  αναγκαστική εκτέλεση,  εκούσια δικαιοδοσία, παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία στο πλαίσιο της ευθύνης του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων, κοινοτική οδηγία για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές,  ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης). Περαιτέρω, ιδάσκει στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Είναι Διαμεσολαβητής διαπιστευμένος από το ΥΔΔΑΔ.