Μετά τη διενέργεια τη ΥΑΣ με μέρος που είναι ΝΠ, στο Πρακτικό Περάτωσής της πρέπει να αναγράφεται το όνομα του νόμιμου εκπροσώπου και του τυχόν εξουσιοδοτούμενου από αυτόν προσώπου καθώς και να αναφέρονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα;

Στο Πρακτικό Περάτωσης για να είναι αυτό πλήρες, θα πρέπει ο Διαμεσολαβητής να αναγράφει αναλυτικά τα στοιχεία των συμμετεχόντων μερών, σύμφωνα με την περίπτωση 3 του άρθρου 118 Κ.Πολ.Δ, ήτοι του νόμιμου εκπροσώπου καθώς και του αντιπροσώπου, αν υπάρχει, καθώς και τα στοιχεία των αντίστοιχων νομιμοποιητικών εγγράφων που θα προσκομίζονταν στο δικαστήριο για τη νομιμοποίηση του παραστάντα στην ΥΑΣ, εάν επρόκειτο για δίκη. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα δε, θα πρέπει να περιέχουν σαφείς εντολές ως προς την εξουσιοδότηση για την παράσταση στην ΥΑΣ, καθώς και το εύρος των εξουσιών που ανατίθενται στον αντιπρόσωπο στην περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος κωλύεται.

Λ. Μαστροπέρρου, Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια, πρ. Γραμματέας ΚΕΔ
Ν. Ανέστης, Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής, αν. μέλος ΚΕΔ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Facebook
LinkedIn