Σε ΥΑΣ που μέρος είναι Νομικό Πρόσωπο (ΝΠ) μπορεί αυτό να εκπροσωπηθεί μόνο από τον νομικό παραστάτη χωρίς τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον αντιπρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί για αυτό;

Ο κανόνας είναι η φυσική παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου του ΝΠ. Σε περίπτωση όμως που ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν μπορεί να παραστεί, τότε εξουσιοδοτείται έτερο φυσικό πρόσωπο, διάφορο του νομικού παραστάτη, ώστε να εκπροσωπήσει το ΝΠ στην ΥΑΣ. Στην περίπτωση που ούτε ο εκπρόσωπος δύναται να παραστεί διά ζώσης και με φυσική παρουσία, ερευνάται η δυνατότητα της διενέργειας της ΥΑΣ με τηλεδιάσκεψη ή άλλο πρόσφορο μέσο με οποιαδήποτε σχετική πλατφόρμα. Εάν δεν καταστεί εφικτή ούτε αυτή η λύση, τότε προτείνεται η αναβολή της ΥΑΣ ώστε να διευθετηθεί με άλλο τρόπο. Προτείνεται η εξουσιοδότηση προς τον αντιπρόσωπο να περιέχει περισσότερα του ενός προσώπου. Ο νόμος προσδιορίζει την εξαίρεση που δύναται μόνο ο νομικός παραστάτης να παρίσταται και εξειδικεύει τις ελάχιστες αυτές αποδεικνυόμενες περιπτώσεις.

Λ. Μαστροπέρρου, Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια, πρ. Γραμματέας ΚΕΔ
Ν. Ανέστης, Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής, αν. μέλος ΚΕΔ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Facebook
LinkedIn