Συχνές Ερωτήσεις

Υποθέσεις Δεκτικές Διαμεσολάβησης

Σε διαμεσολάβηση μπορούν να υπαχθούν οι πιο πολλές διάφορές μεταξύ ιδιωτών (φυσικών και νομικών προσώπων-επιχειρήσεων). Σύμφωνα με το νόμο πρόκειται για υποθέσεις, τα σχετικά με τις οποίες δικαιώματα είναι ελευθέρα διαθέσιμα.

Σε αυτές τις υποθέσεις περιλαμβάνονται σχεδόν όλες οι εμπορικές(διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων), όλες οι αστικές που έχουν περιουσιακό αντικείμενο, όπως υποθέσεις σχετικά με ακίνητα (κατασκευή, πώληση μίσθωση), οι περισσότερες κληρονομικές.

Ενδεικτικά, με διαμεσολάβηση μπορεί να βρεθεί αμοιβαίως αποδεκτή λύση για θέματα όπως:

  • Αστικές & Εμπορικές διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων
  • Ναυτιλιακές διαφορές
  • Διαμάχες στο πλαίσιο λειτουργίας οικογενειακών επιχειρήσεων
  • Κληρονομικές διαφορές
  • Μισθωτικές διαφορές
  • Προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διεκπεραίωση κατασκευαστικών εργασιών

Επικοινωνήστε με τον ΕΟΔΙΔ, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με το εάν η υπόθεσή σας μπορεί να επιλυθεί με διαμεσολάβηση.

Δεν είναι δεκτικές διαμεσολάβησης ιδίως κάποιες οικογενειακές διαφορές που απαιτούν διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρχής, όπως η έκδοση διαζυγίου, η αφαίρεση γονικής μέριμνας ή υποθέσεις για το κύρος του γάμου, επίσης όλες οι υποθέσεις ποινικού χαρακτήρα οι οποίες διώκονται αυτεπάγγελτα καθώς και οι υποθέσεις διοικητικού και φορολογικού χαρακτήρα όπου διάδικος είναι το Ελληνικό δημόσιο.

Ο Ν 4640/2019 (άρθρο 6) προβλέπει πληθώρα περιπτώσεων όπου τα μέρη, εφόσον έχουν εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της μεταξύ τους διαφοράς, υποχρεούνται να προσέλθουν σε Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης.
Συγκεκριμένα, στη διαδικασία της ΥΑΣ υπάγονται:

α) Οι οικογενειακές διαφορές, εκτός από το διαζύγιο, την ακύρωση γάμου, την αναγνώριση ύπαρξης ή ανυπαρξίας γάμου (άρ. 592 ΚΠολΔ παρ. 1 α,β,γ) καθώς και τις διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων που απαριθμώνται στην παρ. 2 του άρθρου 592 ΚΠολΔ.

β) Οι διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, καθώς και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

γ) οι διαφορές για τις οποίες εγγράφως προβλέπεται και είναι σε ισχύ ρήτρα διαμεσολάβησης μεταξύ των μερών.

Επικοινωνήστε με τον ΕΟΔΙΔ, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με το εάν η υπόθεσή σας υπάγεται υποχρεωτικά ή μπορεί να επιλυθεί με διαμεσολάβηση.

Εάν υπάρχει περιθώριο εύρεσης συμβιβαστικής λύσης και διάθεση συνεργασίας με το άλλο μέρος εκ νέου στο μέλλον, η διαμεσολάβηση είναι μάλλον καταλληλότερη.
Βάσει του Κανονισμού Διαμεσολάβησης και του Κανονισμού Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ μπορείτε να επιλέξετε συνδυασμό διαμεσολάβησης και διαιτησίας, ξεκινώντας τη διαδικασία επίλυσης της διαφοράς σας με διαμεσολάβηση και προχωρώντας σε διαιτησία μόνο εάν δεν καταλήξετε σε συμφωνία κατά τη διαμεσολάβηση ή μόνο για τα ζητήματα εκείνα που δεν λύθηκαν στη διαμεσολάβηση.
Επικοινωνήστε με τον ΕΟΔΙΔ, προκειμένου να σας κατευθύνει στην καταλληλότερη διαδικασία επίλυσης για τη διαφορά σας.

Επικοινωνήστε με τον ΕΟΔΙΔ για να ενημερωθείτε τηλεφωνικώς μέσω του Help Desk EODID ή διά ζώσης για τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης που παρέχει ή αποστείλτε σχετικό ερώτημα μέσω της παρούσας ιστοσελίδας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα στελέχη του ΕΟΔΙΔ θα φροντίσουν να επικοινωνήσουν μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διαμεσολάβηση παρακαλούμε συμβουλευτείτε και την ενότητα «Χρήσιμοι Σύνδεσμοι» της παρούσας ιστοσελίδας.

Ναι! Η διαδικασία διαμεσολάβησης μπορεί να λάβει χώρα σε οποιοδήποτε στάδιο, πριν ή κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας, οπότε και ματαιώνεται η συζήτηση στο δικαστήριο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία διαμεσολάβησης (214Γ παρ. 1 ΚΠολΔ).

Όχι! Αν δεν καταλήξετε σε συμφωνία επίλυσης της διαφοράς στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης, διατηρείτε το δικαίωμα να κινηθείτε δικαστικά για την επίλυση της διαφοράς ή όσων ζητημάτων δεν επιλύθηκαν στη διαμεσολάβηση.
Σε περίπτωση που η διαμεσολάβηση είχε ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας, η υπόθεση επιστρέφει προς συζήτηση στο δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμεί.

Ακόμα και στις περιπτώσεις όπου η υπαγωγή στη διαμεσολαβηση είναι υποχρεωτική, η διαδικασία διαμεσολάβησης βασίζεται στην αρχή της εκούσιας συμμετοχής. Αν, δηλαδή, το έτερο μέρος, ακόμα κι αν προσέλθει λόγω υποχρεωτικότητας, δεν επιθυμεί να συμμετάσχει, η διαδικασία διαμεσολάβησης δεν μπορεί να προχωρήσει.
Σε περίπτωση που πιθανολογείτε ότι ο αντίδικός σας δεν γνωρίζει τι είναι και πώς λειτουργεί η διαμεσολάβηση, μπορείτε να ζητήσετε από τον ΕΟΔΙΔ να επικοινωνήσει με τον ενδιαφερόμενο για να τον ενημερώσει αναλυτικά για τη διαδικασία διαμεσολάβησης, προκειμένου εκείνος να έχει καλύτερη εικόνα προτού αποφασίσει οριστικά για το αν επιθυμεί να συμμετάσχει.
Περαιτέρω, τα στελέχη του ΕΟΔΙΔ είναι στη διάθεσή σας για να σας καθοδηγήσουν ως προς εναλλακτικές διόδους επίλυσης, τις οποίες ενδεχομένως το έτερο μέρος θα ήταν διατεθειμένο να δοκιμάσει.

Ναι! Στην περίπτωση αυτή τα στελέχη του ΕΟΔΙΔ θα σας ενημερώσουν για το ενδεχόμενο συμμετοχής δεύτερου διαμεσολαβητή (συνδιαμεσολαβητή), για την καλύτερη εξέλιξη και παρακολούθηση της διαδικασίας.

Ναι! Στην περίπτωση αυτή το προσωπικό του ΕΟΔΙΔ και ο διαμεσολαβητής θα φροντίσουν για τον σωστό προγραμματισμό της υπόθεσης, προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει το αλλοδαπό ή εκτός Ελλάδας ευρισκόμενο μέρος (διερμηνεία, βιντεοκλήση κ.λπ.).