Συχνές Ερωτήσεις

Ταχεία (fast-track) Διαιτησία

Ο χρόνος οριστικής επίλυσης της διαφοράς είναι εξαιρετικά σύντομος, δηλαδή εντός μόλις 4 μηνών από τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου. Επιπλέον, η διαδικασία είναι απλούστερη και πιο ευέλικτη, αφού:
– υπάρχει ένας μόνο διαιτητής και, ως εκ τούτου, το διαιτητικό δικαστήριο συγκροτείται πιο γρήγορα,
– κατά κανόνα η διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά βάσει εγγράφων, χωρίς ακροαματική διαδικασία.

Κατά κανόνα, στην ταχεία διαδικασία η διαφορά επιλύεται από 1 διαιτητή, οι προθεσμίες είναι μικρότερες, δεν υπάρχει ακροαματική διαδικασία, και η απόφαση εκδίδεται συντομότερα (το αργότερο εντός 4 μηνών από τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου).

Η ταχεία διαδικασία εφαρμόζεται για διαφορές μέχρι 200.000€ ή όταν τα μέρη, ανεξαρτήτως του ύψους του αντικειμένου της διαφοράς, συμφωνούν να υπάγουν τη διαφορά τους σε ταχεία διαδικασία.