Συχνές Ερωτήσεις

Ρήτρα Διαμεσολάβησης

Μια διαφορά μπορεί να υπαχθεί σε διαμεσολάβηση ΕΟΔΙΔ είτε αφού ανακύψει, οπότε τα μέρη συμφωνούν να συμμετάσχουν σε διαμεσολάβηση για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, είτε σε προγενέστερο στάδιο, κατά τη διαμόρφωση της έννομης σχέσης συνεργασίας μεταξύ των μερών, από την οποία μελλοντικά προκύπτει η διαφορά.
Στην πρώτη περίπτωση, τα μέρη ή οι δικηγόροι τους μπορούν να απευθυνθούν στον ΕΟΔΙΔ για να δρομολογηθεί η υπογραφή της σχετικής συμφωνίας.
Στη δεύτερη περίπτωση, οι δικηγόροι των μερών φροντίζουν να συμπεριλάβουν στη σύμβαση συνεργασίας των εντολέων τους ρήτρα διαμεσολάβησης ΕΟΔΙΔ. Έτσι, αν τυχόν στο μέλλον υπάρξει κάποιο πρόβλημα στη συνεργασία των μερών και αυτά δεν μπορέσουν να το επιλύσουν τα ίδια ή με τη βοήθεια των δικηγόρων τους, βάσει της ρήτρας διαμεσολάβησης το εν λόγω ζήτημα θα αχθεί προς επίλυση σε διαμεσολάβηση ΕΟΔΙΔ.

Η υπογραφή ρήτρας διαμεσολάβησης υποχρεώνει τα μέρη να συμμετάσχουν στη διαδικασία εάν ανακύψει καποια διαφορά στο πλαίσιο της οικείας έννομης σχέσης.
Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να παραμείνει σε μια ατελέσφορη διαμεσολάβηση. Η ρήτρα διαμεσολάβησης υποχρεώνει τα μέρη να επιχειρήσουν τη διαμεσολάβηση, αλλά δεν τα υποχρεώνει να τη συνεχίσουν και βέβαια ούτε και να υπογράψουν κάποια συμφωνία επίλυσης που δεν τα ικανοποιεί.
Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης, η υπόθεση θα επιλυθεί μέσω διαιτησίας ή δικαστικά, αναλόγως της σχετικής πρόβλεψης στη σύμβαση μεταξύ των μερών.

Υπόδειγμα ρήτρας διαμεσολάβησης ΕΟΔΙΔ θα βρείτε στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού Διαμεσολάβησης, καθώς επίσης και στην παρούσα ιστοσελίδα.

Όχι! Μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρήτρα, με τη βοήθεια του δικηγόρου σας, προκειμένου να ανταποκρίνεται στα ειδικότερα χαρακτηριστικά της περίπτωσής σας.
Μεταξύ άλλων μπορείτε να επιλέξετε αν στη διαμεσολάβηση θα συμμετέχει ένας ή δύο διαμεσολαβητές (συνδιαμεσολάβηση), να θέσετε τυχόν ανώτατη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης, να καθορίσετε τη γλώσσα και τον τόπο διεξαγωγής της η διαμεσολάβησης, καθώς επίσης να προσδιορίσετε ποια διαδικασία (διαιτησία ή δικαστικός αγώνας) θα προτιμηθεί αν η υπόθεση δεν επιλυθεί με διαμεσολάβηση.
Ο ΕΟΔΙΔ σας προτείνει να επιλέξετε ρήτρα επίλυσης διαφορών με συνδυασμό διαμεσολάβησης και διαιτησίας ΕΟΔΙΔ, προκειμένου να επωφεληθείτε των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι δύο μέθοδοι εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
Εφόσον έχετε επιλέξει τη διαδικασία διαμεσολάβησης ΕΟΔΙΔ, είναι σημαντικό να αναφέρεται στη ρήτρα ότι η διαμεσολάβηση θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού Διαμεσολάβησης ΕΟΔΙΔ. Περαιτέρω, είναι σημαντικό να προκύπτει με σαφήνεια ποιες διαφορές καταλαμβάνει η ρήτρα.