Συχνές Ερωτήσεις

Ρήτρα Διαιτησίας

Μια διαφορά μπορεί να υπαχθεί σε διαιτησία ΕΟΔΙΔ όταν τα μέρη έχουν συμπεριλάβει κατά το χρόνο σύναψης της μεταξύ τους σύμβασής ρήτρα διαιτησίας ΕΟΔΙΔ για την επίλυση των διαφορών που τυχόν προκύψουν από τη σύμβαση αυτή. Η ρήτρα διαιτησίας, που κατά κανόνα καταρτίζεται πριν ανακύψει η διαφορά, εξασφαλίζει τον προσφορότερο τρόπος επίλυσης της διαφοράς, προσαρμοσμένο στις δυνατότητες και ανάγκες κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης.
Όταν υπάρχει ρήτρα διαιτησίας, τότε οι διάδικοι είναι υποχρεωμένοι να προσφύγουν σε διαιτησία (αντί των τακτικών δικαστηρίων). Σε περίπτωση που την αγνοήσουν και προσφύγουν ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων, τα δικαστήρια υποχρεούνται να τους παραπέμψουν και πάλι στη διαιτησία.
Τα μέρη μπορούν επίσης να υπαγάγουν διαφορά τους σε διαιτησία ΕΟΔΙΔ υπογράφοντας συνυποσχετικό διαιτησίας αφού προκύψει η διαφορά και ελλείψει ρήτρας διαιτησίας στη σύμβασή τους.

Εφόσον το άλλο μέρος συναινεί, μπορείτε να υπογράψετε συνυποσχετικό διαιτησίας δυνάμει του οποίου η διαφορά σας θα υπαχθεί σε διαιτησία του ΕΟΔΙΔ. Σας προτείνουμε υπόδειγμα ρήτρας διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ ως βάση για τη σύνταξη των σχετικών διατάξεων.

Εφόσον το άλλο μέρος συναινεί, μπορείτε να τροποποιήσετε από κοινού τη ρήτρα διαιτησίας, υπογράφοντας συνυποσχετικό διαιτησίας που θα προβλέπει παραπομπή της υπόθεσης σε διαιτησία του ΕΟΔΙΔ. Σας προτείνουμε υπόδειγμα ρήτρας διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ ως βάση για τη σύνταξη των σχετικών διατάξεων.

Εφόσον το άλλο μέρος συναινεί, μπορείτε να τροποποιήσετε από κοινού τη ρήτρα διαιτησίας, υπογράφοντας συνυποσχετικό διαιτησίας που θα προβλέπει παραπομπή της υπόθεσης σε διαιτησία του ΕΟΔΙΔ. Σας προτείνουμε υπόδειγμα ρήτρας διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ ως βάση για τη σύνταξη των σχετικών διατάξεων.

Ναι! Η ρήτρα διαιτησίας είναι ένας τρόπος να αποφασίζει κανείς σήμερα για τις διαφορές που θα προκύψουν αύριο. Όταν το «αύριο» φτάσει, ο υπογράφων τη ρήτρα δεσμεύεται από την προληπτική απόφασή του να επιλέξει τη διαιτησία ως βέλτιστο τρόπο επίλυσης των διαφορών του.

Υπόδειγμα ρήτρας διαιτησίας ΕΟΔΙΔ θα βρείτε στο Παράρτημα ΙV του Κανονισμού Διαιτησίας, καθώς επίσης και στην παρούσα ιστοσελίδα.

Όχι! Μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρήτρα, με τη βοήθεια του δικηγόρου σας, προκειμένου να ανταποκρίνεται στα ειδικότερα χαρακτηριστικά της περίπτωσής σας.
Μεταξύ άλλων, μπορείτε να επιλέξετε αν το διαιτητικό δικαστήριο θα αποτελείται από έναν ή από τρεις διαιτητές, να εξειδικεύσετε τη διαδικασία ορισμού των διαιτητών (γενικώς ή ειδικότερα στην περίπτωση διαφωνίας των μερών), να καθορίσετε τη γλώσσα και τον τόπο διεξαγωγής της διαιτητικής διαδικασίας, καθώς επίσης και να θέσετε ειδικότερες προθεσμίες και διαδικαστικές προϋποθέσεις εξειδικεύοντας τις διατάξεις του Κανονισμού Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ.
Εφόσον έχετε επιλέξει τη διαδικασία διαιτησίας ΕΟΔΙΔ, είναι σημαντικό να αναφέρεται στη ρήτρα ότι η διαιτησία θα διεξαχθεί βάσει του Κανονισμού Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ υπό τον συντονισμό του Οργανισμού και ότι η συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου θα γίνει με την εκεί προβλεπόμενη διαδικασία. Περαιτέρω, είναι σημαντικό να προκύπτει με σαφήνεια ποιες διαφορές καταλαμβάνει η ρήτρα και να ορίζεται ποιο είναι το εφαρμοστέο για την επίλυση της διαφοράς δίκαιο.