Συχνές Ερωτήσεις

Κόστος Διαμεσολάβησης

Το κόστος της διαδικασίας διαμεσολάβησης στον ΕΟΔΙΔ διαμορφώνεται ανάλογα με την αξία του αντικειμένου της διαφοράς και την συμφωνηθείσα μεταξύ σας αμοιβή του διαμεσολαβητή, βάσει του πίνακα ενδεικτικών αμοιβών του ΕΟΔΙΔ.
Για παράδειγμα, η επίλυση με διαμεσολάβηση μιας διαφοράς ύψους 250.000 ευρώ με μέση διάρκεια επίλυσης της 8 ώρες θα κοστίσει ενδεικτικά 1.150 ευρώ ανά πλευρά της διαφοράς.
Στο κόστος αυτό προστίθενται οι χρεώσεις φιλοξενίας της διαδικασίας σε χώρους του ΕΟΔΙΔ, η αμοιβή των νομικών παραστατών των μερών και ο φόρος προστιθέμενης αξίας.
Υπολογίστε εύκολα και γρήγορα το κόστος επίλυσης της διαφοράς σας μέσω Διαμεσολάβησης ΕΟΔΙΔ χρησιμοποιώντας το Online Cost Calculator.

Θα βρείτε τον πίνακα χρεώσεων διαμεσολάβησης στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού Διαμεσολάβησης ΕΟΔΙΔ, ενώ μπορείτε να υπολογίσετε το κόστος της διαμεσολάβησης στη δική σας υπόθεση χρησιμοποιώντας το Online Cost Calculator του ΕΟΔΙΔ και να επικοινωνήστε μαζί μας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για το κόστος της διαδικασίας στη δική σας υπόθεση.

Εκτός αντίθετης συμφωνίας των μερών, αυτοί αναλαμβάνουν εξ ημισείας το κόστος της διαμεσολάβησης. Για τη διευκόλυνσή σας, ο ΕΟΔΙΔ εφαρμόζει τις χρεώσεις ανά μέρος της διαφοράς, προκειμένου κάθε πελάτης του να μπορεί να διαχειρίζεται αυτοτελώς το κόστος της διαδικασίας που του αναλογεί.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η πρόθεση των μερών να προσέλθουν σε διαμεσολάβηση, αυτά προκαταβάλλουν στον ΕΟΔΙΔ το κόστος φιλοξενίας διεξαγωγής της διαδικασίας (χρήση αιθουσών για 2, 4 ή 8 ώρες κατά περίπτωση) και το σύνολο της χρέωσης για παροχή υπηρεσιών διαμεσολαβησης μέχρι 2 ή 4 ώρες (κατά περίπτωση) ή τουλάχιστον το 50% της χρέωσης για ημερήσια παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης μέχρι οκτώ ώρες.
Η προκαταβολή καταβάλλεται το αργότερο μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη από την υπογραφή του Συμφωνητικού Υπαγωγής σε Διαμεσολάβηση ΕΟΔΙΔ.

Η ελάχιστη χρέωση αντιστοιχεί σε μισή ημέρα διαμεσολάβησης (4 ώρες). Σε περίπτωση που η διαμεσολάβηση διαρκέσει άνω των τεσσάρων ωρών και μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους ημέρας (8 ώρες) εφαρμόζεται η χρέωση που αντιστοιχεί σε πλήρη ημέρα. Το κόστος φιλοξενίας διεξαγωγής της διαδικασίας καταβάλλεται πάντα ανά 4 ή 8 ώρες διαμεσολάβησης κατά περίπτωση, ανεξαρτήτως αν αυτή θα διαρκέσει λιγότερο χρόνο.

Μπορείτε να ακυρώσετε προγραμματισμένη συνάντηση διαμεσολάβησης κατόπιν συνεννόησης με τον ΕΟΔΙΔ, που αναλαμβάνει να ενημερώσει το άλλο μέρος και να προγραμματίσει νέα συνάντηση.
Σύμφωνα με την πολιτική ακυρώσεων του ΕΟΔΙΔ, μια προγραμματισμένη συνάντηση διαμεσολάβησης μπορεί να ακυρωθεί άνευ κόστους μέχρι και 5 εργάσιμες ημέρες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία.
Σε περίπτωση ακύρωσης μέχρι 4 εργάσιμες ημέρες πριν την καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της διαμεσολάβησης, τα μέρη επιβαρύνονται με το κόστος φιλοξενίας για μία ημέρα, ενώ για ακυρώσεις από 3 εργάσιμες ημέρες πριν την ως άνω ημερομηνία και μετά τα μέρη επιβαρύνονται με το σύνολο της προβλεπόμενης ελάχιστης χρέωσης και η καταβληθείσα προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
Ο ΕΟΔΙΔ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιδρά με ευελιξία σε έκτακτες περιπτώσεις και να προσαρμόζεται στις ανάγκες των πελατών του.