Συχνές Ερωτήσεις

Κόστος Διαιτησίας

Το κόστος μιας διαιτησίας συνίσταται α) στις αμοιβές των διαιτητών και τη διαχειριστική αμοιβή του ΕΟΔΙΔ, β) στα έξοδα της διαιτησίας (έξοδα φιλοξενίας, κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις, επιδόσεις, μετακινήσεων, γραμματειακής υποστήριξης, μαγνητοφώνησης κ.λπ.), και γ) στις αμοιβές πληρεξουσίων δικηγόρων, έξοδα μαρτύρων και λοιπές αμοιβές τρίτων (π.χ. εμπειρογνωμόνων).
Στον ΕΟΔΙΔ, οι αμοιβές των διαιτητών και η διαχειριστική αμοιβή διαμορφώνονται ανάλογα με την αξία του αντικειμένου της διαφοράς και τον αριθμό διαιτητών (μονομελές ή τριμελές διαιτητικό δικαστήριο). Επίσης, το κόστος διαμορφώνεται ανάλογα με το αν ακολουθείται η συνήθης ή η ταχεία διαιτητική διαδικασία.
Χρησιμοποιήστε το Online Cost Calculator για να υπολογίσετε εύκολα και γρήγορα το κόστος επίλυσης της υπόθεσής σας στον ΕΟΔΙΔ.
Τέλος, το κόστος φιλοξενίας στις εγκαταστάσεις του ΕΟΔΙΔ εξαρτάται από το συνολικό αριθμό των συνεδριάσεων, τον αριθμό των συμμετεχόντων και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Θα βρείτε τον πίνακα χρεώσεων διαιτησίας στο Παράρτημα V του Κανονισμού Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ.
Επιπλέον, μπορείτε να υπολογίσετε εύκολα και γρήγορα το κόστος επίλυσης της υπόθεσής σας μέσω Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ (αμοιβή διαιτητικού δικαστηρίου και διαχειριστική αμοιβή ΕΟΔΙΔ), χρησιμοποιώντας το Online Cost Calculator :
• Επιλέξτε διαδικασία (Διαιτησία, Fast-track Διαιτησία)
• Επιλέξτε αριθμό διαιτητών (1 ή 3)
• Συμπληρώστε την αξία του αντικειμένου της διαφοράς
Για κάθε επιπλέον διευκρίνιση και πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για το κόστος επίλυσης της διαφοράς με διαιτησία στη δική σας υπόθεση.

Αρχικά, τα κόστη προκαταβάλλονται εξ ημισείας από τους διαδίκους. Οι οριστικές αμοιβές και τα έξοδα, καθώς και η κατανομή αυτών μεταξύ των διαδίκων καθορίζονται από τη διαιτητική απόφαση.

Ναι, ο διάδικος υπέρ του οποίου θα εκδοθεί η διαιτητική απόφαση μπορεί να λάβει πίσω έως και το 100% του ποσού των εξόδων.

Με την υποβολή της αίτησης προσφυγής σε διαιτησία ο αιτών καταβάλλει στον ΕΟΔΙΔ παράβολο καταχώρισης (filing fee) ύψους 1.000 €.
Ο ΕΟΔΙΔ μπορεί να ζητήσει από τον αιτούνται την προκαταβολή συμπληρωματικού ποσού για την κάλυψη των εξόδων της διαιτησίας έως την υπογραφή των Όρων Διεξαγωγής της Διαιτησίας.

Οι αμοιβές των διαιτητών και του ΕΟΔΙΔ, καθώς και τα έξοδα της διαδικασίας προκαταβάλλονται από τα μέρη. Η μη πληρωμή αμοιβών και εξόδων εμποδίζει την έναρξη ή τη συνέχιση της διαδικασίας. Επίσης, με τη διαιτητική απόφαση γίνεται ο τελικός επιμερισμός των αμοιβών και εξόδων της διαιτησίας.

Το τέλος καταχώρισης (filing fee) που έχει κατατεθεί για μια συγκεκριμένη διαδικασία δεν επιστρέφεται. Επίσης σε περίπτωση που η διαιτητική διαδικασία δεν ολοκληρωθεί, το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να προβεί κατά την κρίση του, στη μείωση των αμοιβών των διαιτητών και του ΕΟΔΙΔ.