Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί Διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση (Ν 4640/2019) σας επιτρέπει να λύσετε τη διαφορά σας πιο γρήγορα, χωρίς δημόσια έκθεση, και με σημαντικά χαμηλότερο κόστος σε σχέση με την επίλυση μέσω διαιτησίας ή δικαστηρίου.
Η επικύρωση της απόφασης των μερών από τον διαμεσολαβητή και η κατάθεση του σχετικού πρακτικού στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου προσδίδει στην απόφαση της διαμεσολάβησης εκτελεστό τίτλο.
Επιπλέον βοηθά στην αποκατάσταση σχέσεων συνεργασίας που έχουν διαταραχθεί λόγω μιας διαφωνίας. Μάλιστα, επειδή ακριβώς η διαμεσολάβηση διεξάγεται σε πλαίσιο διαλόγου και κοινής συναίνεσης προκύπτουν συχνά νέες επαγγελματικές ευκαιρίες μεταξύ των μερών σε μια πιο στέρεα και μακροπρόθεσμη βάση.
Οι λύσεις τις οποίες βρίσκουν τα μέρη με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή είναι προϊόν συναίνεσης των ίδιων των ενδιαφερομένων, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι πιθανότερο να πρόκειται για ρεαλιστικές λύσεις που θα τηρηθούν.

Μέσω της διαμεσολάβησης ο δικηγόρος, πέραν του ότι εργάζεται υπό άκρως πολιτισμένες συνθήκες ασχολούμενος με τα ουσιαστικά ζητήματα του εντολέα του, αυξάνει τις πιθανότητες να φύγει ο πελάτης του ευχαριστημένος συστήνοντάς τον κατόπιν σε άλλους πελάτες, αλλά και αναθέτοντάς του άλλες υποθέσεις, την επίλυση των οποίων ενδεχομένως δεν θα δρομολογούσε αν η μόνη του επιλογή ήταν η προσφυγή στα δικαστήρια.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον νόμο τα διάδικα μέρη προσέρχονται υποχρεωτικώς στη διαμεσολάβηση με τους δικηγόρους τους, για τη συμμετοχή των οποίων προβλέπεται ελάχιστη αμοιβή (γραμμάτιο προείσπραξης) ή/και επιπλέον όποια άλλη αμοιβή μπορεί να συμφωνηθεί ελεύθερα με τους εντολείς τους.
Όπως ο δικηγόρος ως επαγγελματίας φεύγει κερδισμένος από μια διαμεσολάβηση, έτσι φεύγουν και τα διάδικα μέρη, καθότι μέσω της διαμεσολάβησης τους προσφέρεται μια επιλογή που τους εξοικονομεί χρήματα και πολύτιμο χρόνο, χωρίς συναισθηματική φθορά.

Σε περίπτωση επιτυχίας της διαμεσολάβησης, τα μέρη υπογράφουν συμφωνία επίλυσης της διαφοράς. Η συμφωνία αυτή ενσωματώνεται από τον διαμεσολαβητή σε πρακτικό διαμεσολάβησης, το οποίο κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου. Από την κατάθεση, το πρακτικό αποτελεί εκτελεστό τίτλο, δηλαδή αποκτά ισχύ δικαστικής απόφασης και μπορεί να απαιτηθεί δικαστικά η τήρηση των συμφωνηθέντων.