Συχνές Ερωτήσεις

Επιλογή και Ορισμός Διαιτητών

Η επιλογή του διαιτητή γίνεται με κριτήρια την εμπειρία σε υποθέσεις διαιτησίας και την εξειδίκευση στον σχετικό με την ανακύπτουσα διαφορά κλάδο (κατασκευαστικά, ενέργεια, εμπορικές συναλλαγές, ναυτιλία κ.λπ.). Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον δικηγόρο σας και μαζί να επιλέξετε διαιτητή από τον Κατάλογο Διαιτητών του ΕΟΔΙΔ, ή και εκτός αυτού, ή να αναθέσετε την επιλογή στο Συμβούλιο Διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ. Συμβουλευτείτε τον Κανονισμό Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Διαιτησίας για διαδικαστικά ζητήματα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το Help Desk του ΕΟΔΙΔ.Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί είτε επειδή το ζητούν τα μέρη είτε επειδή ανακύπτουν ιδιαίτερα σύνθετα ζητήματα και το διαιτητικό δικαστήριο κρίνει πως για λόγους ασφαλείας χρειάζεται μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου η απόφαση να είναι ώριμη προς έκδοση.
Συνυπολογίζοντας τη μέση διάρκεια των προπαρασκευαστικών ενεργειών μέχρι την υπογραφή των Όρων Διεξαγωγής της Διαιτησίας ή τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου, μπορεί κανείς να αναμένει ότι η υπόθεση θα έχει ολοκληρωθεί εντός 8-9 μηνών από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής σε διαιτησία (ή εντός 4 μηνών σε περίπτωση fast-track διαιτησίας).

Μπορείτε να ορίσετε ελεύθερα το διαιτητή που επιθυμείτε επιλέγοντας είτε από τον Κατάλογο ΕΟΔΙΔ είτε εκτός αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τον ΕΟΔΙΔ.Σε περίπτωση επιλογής της ταχείας διαδικασίας διαιτησίας συνήθως δεν διεξάγεται ακροαματική διαδικασία, παρότι τα μέρη έχουν και εδώ τη δυνατότητα να ζητήσουν τη διεξαγωγή της. Η διαδικασία προχωρά, κατ’ αρχήν, βάσει των κατατεθέντων εγγράφων. Τα μέρη θα συναντηθούν με το διαιτητικό δικαστήριο μόνο κατά την προκαταρκτική συνάντηση (η οποία όμως μπορεί να γίνει και τηλεφωνικώς).

Βάσει του Κανονισμού Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ, το κριτήριο για την επιλογή ενός ή τριών διαιτητών είναι η αξία του αντικειμένου της διαφοράς: για ποσό μικρότερο των 500.000 € η διαφορά επιλύεται από 1 διαιτητή, ενώ για μεγαλύτερο ποσό η διαφορά επιλύεται από 3 διαιτητές.
Ωστόσο, τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν από κοινού εάν επιθυμούν έναν ή τρεις διαιτητές, ανεξάρτητα από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς.
Σε περίπτωση της ταχείας διαδικασίας διαιτησίας, η διαφορά επιλύεται από έναν διαιτητή.

Όταν η διαφορά επιλύεται από μονομελές διαιτητικό δικαστήριο, τα μέρη ορίζουν από κοινού τον μόνο διαιτητή. Αν τα μέρη αδυνατούν να συμφωνήσουν ως προς το πρόσωπο του διαιτητή, αυτός διορίζεται από το Συμβούλιο Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ.Σε περίπτωση fast-track διαιτησίας, η απόφαση εκδίδεται εντός 4 μηνών από τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου. Υπάρχει και εδώ δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Όταν η διαφορά επιλύεται από τριμελές διαιτητικό δικαστήριο, κάθε μέρος ορίζει από ένα διαιτητή και οι δυο διαιτητές από κοινού ορίζουν τον τρίτο διαιτητή – πρόεδρο του διαιτητικού δικαστηρίου. Αν οι διαιτητές δεν ορίσουν πρόεδρο ή αδυνατούν να συμφωνήσουν, αυτός διορίζεται από το Συμβούλιο Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ.
Εάν δεν επιθυμείτε να ορίσετε εσείς, ως διάδικος, διαιτητή, τότε αυτός και ο πρόεδρος του διαιτητικού δικαστηρίου (σε περίπτωση τριμελούς διαιτητικού δικαστηρίου) ορίζονται απευθείας από το Συμβούλιο Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ.

Στις περιπτώσεις που το Συμβούλιο Διαιτησίας καλείται να διορίσει τον μόνο διαιτητή ή τον πρόεδρο του τριμελούς διαιτητικού δικαστηρίου, αποστέλλει στα μέρη λίστα με 9 προτεινόμενους διαιτητές. Κάθε μέρος μπορεί να διαγράψει έως 3 ονόματα και να θέσει σειρά προτίμησης για τα εναπομείναντα. Το Συμβούλιο Διαιτησίας διορίζει ως διαιτητή πρόσωπο που και τα δύο μέρη δεν έχουν αποκλείσει, λαμβάνοντας κατά το δυνατόν υπόψη την εκφρασθείσα σειρά προτίμησης.

Ο ΕΟΔΙΔ μπορεί να συνδράμει τα μέρη ακόμη και όταν η διαιτησία τους δεν υπάγεται στον Κανονισμό Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ (ad hoc διαιτησίες): οι διάδικοι μπορούν με συμφωνία τους να υποδείξουν τον ΕΟΔΙΔ ως διορίζουσα αρχή. Στην περίπτωση αυτή, το Συμβούλιο Διαιτησίας αναλαμβάνει να διορίσει κατάλληλο για την υπόθεση μόνο διαιτητή ή πρόεδρο του διαιτητικού δικαστηρίου, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Έτσι, η διαιτησία προχωρά και τα μέρη έχουν την ασφάλεια της συμμετοχής ενός ανεξάρτητου οργάνου (Συμβούλιο Διαιτησίας) για το διορισμό και την κρίση επί ενδεχόμενης αίτησης εξαίρεσης διαιτητών καθ’όλη τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και από όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν.
Αφενός, ο διαιτητής, αμέσως μετά τον ορισμό του, οφείλει να υποβάλλει στον ΕΟΔΙΔ υπογεγραμμένη δήλωση αμεροληψίας, ανεξαρτησίας και απουσίας σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπό του σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Επιπλέον, καθ’ όλη τη διαιτητική διαδικασία, οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως για οτιδήποτε θα μπορούσε να δημιουργήσει αμφιβολίες ως προς την αμεροληψία ή την ανεξαρτησία του.
Αφετέρου, κάθε διάδικος μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση ενός διαιτητή ανά πάσα στιγμή, ενώ, σε περίπτωση διαφωνίας ή μη παραίτησης, επί της αίτησης εξαίρεσης αποφασίζει το Συμβούλιο Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ.