Συχνές Ερωτήσεις

Διάρκεια Διαμεσολάβησης

Με την κατάλληλη προετοιμασία κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο, την οποία εγγυάται ο ΕΟΔΙΔ, η υπόθεσή σας μπορεί να επιλυθεί με διαμεσολάβηση ακόμη και μέσα σε 1 εργάσιμη ημέρα.
Εφόσον και τα δύο μέρη συμφωνούν να προχωρήσουν σε διαμεσολάβηση, η μέση διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης συνολικά, από τη στιγμή που θα υποβάλλετε στον ΕΟΔΙΔ αίτημα διαμεσολάβησης είναι περίπου ένας μήνας, στις οποίες συνυπολογίζεται το διάστημα που απαιτείται για τον ορισμό διαμεσολαβητή και τις προπαρασκευαστικές επικοινωνίες.

Η διάρκεια των συναντήσεων ποικίλλει. Κατά κανόνα, μία συνάντηση διαμεσολάβησης διαρκεί από 2 έως 8 ώρες, ανάλογα με τις περιστάσεις της κάθε υπόθεσης και τη διαθεσιμότητα των μερών. Ο ΕΟΔΙΔ είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα της διαδικασίας για τις απαραίτητες συνεννοήσεις και επικοινωνίες.Επιπλέον, σύμφωνα με τον νόμο τα διάδικα μέρη προσέρχονται υποχρεωτικώς στη διαμεσολάβηση με τους δικηγόρους τους, για τη συμμετοχή των οποίων προβλέπεται ελάχιστη αμοιβή (γραμμάτιο προείσπραξης) ή/και επιπλέον όποια άλλη αμοιβή μπορεί να συμφωνηθεί ελεύθερα με τους εντολείς τους.
Όπως ο δικηγόρος ως επαγγελματίας φεύγει κερδισμένος από μια διαμεσολάβηση, έτσι φεύγουν και τα διάδικα μέρη, καθότι μέσω της διαμεσολάβησης τους προσφέρεται μια επιλογή που τους εξοικονομεί χρήματα και πολύτιμο χρόνο, χωρίς συναισθηματική φθορά.

Εφόσον το ζητήσετε εσείς ή το έτερο μέρος, το πρακτικό διαμεσολάβησης κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου, και από την κατάθεση αυτή αποτελεί εκτελεστό τίτλο.
Συνήθως η κατάθεση γίνεται την επομένη της ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαμεσολάβησης, εφόσον τα μέρη το ζητήσουν.