Συχνές Ερωτήσεις

Διάρκεια Διαιτησίας

Βάσει του Κανονισμού Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ, η διαιτητική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 6 μηνών από την υπογραφή των Όρων Διεξαγωγής της Διαιτησίας (ή εντός 4 μηνών από τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου, εφόσον πρόκειται για fast-track διαιτησία).
Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί είτε επειδή το ζητούν τα μέρη είτε επειδή ανακύπτουν ιδιαίτερα σύνθετα ζητήματα και το διαιτητικό δικαστήριο κρίνει πως για λόγους ασφαλείας χρειάζεται μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου η απόφαση να είναι ώριμη προς έκδοση.
Συνυπολογίζοντας τη μέση διάρκεια των προπαρασκευαστικών ενεργειών μέχρι την υπογραφή των Όρων Διεξαγωγής της Διαιτησίας ή τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου, μπορεί κανείς να αναμένει ότι η υπόθεση θα έχει ολοκληρωθεί εντός 8-9 μηνών από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής σε διαιτησία (ή εντός 4 μηνών σε περίπτωση fast-track διαιτησίας).

Τα μέρη μπορούν να ζητήσουν από το διαιτητικό δικαστήριο, και το τελευταίο μπορεί να προτείνει, τη διεξαγωγή ακροαματικής διαδικασίας σε περίπτωση που κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την ορθή επίλυση της διαφοράς. Συνήθως διεξάγεται μία συνάντηση για την υπογραφή των Όρων Διεξαγωγής της Διαιτησίας και μία συνεδρίαση (ακροαματική διαδικασία).
Σε περίπτωση επιλογής της ταχείας διαδικασίας διαιτησίας συνήθως δεν διεξάγεται ακροαματική διαδικασία, παρότι τα μέρη έχουν και εδώ τη δυνατότητα να ζητήσουν τη διεξαγωγή της. Η διαδικασία προχωρά, κατ’ αρχήν, βάσει των κατατεθέντων εγγράφων. Τα μέρη θα συναντηθούν με το διαιτητικό δικαστήριο μόνο κατά την προκαταρκτική συνάντηση (η οποία όμως μπορεί να γίνει και τηλεφωνικώς).

Η διάρκεια των συνεδριάσεων ποικίλλει. Κατά κανόνα, μία συνεδρίαση του διαιτητικού δικαστηρίου διαρκεί από μία (1) έως δέκα (10) ώρες ή και παραπάνω, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε υπόθεσης. Ο ΕΟΔΙΔ είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα της διαδικασίας για τις απαραίτητες συνεννοήσεις και επικοινωνίες.

Εάν δεν συντρέχει εξαιρετική περίπτωση, το διαιτητικό δικαστήριο εκδίδει απόφαση το αργότερο 6 μήνες από την υπογραφή των Όρων Διεξαγωγής της Διαιτησίας. Σε κάθε περίπτωση, η διαιτητική απόφαση εκδίδεται εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Οι προθεσμίες αυτές μπορούν να παραταθούν για εύλογο χρονικό διάστημα είτε με συμφωνία των μερών είτε με απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου.
Σε περίπτωση fast-track διαιτησίας, η απόφαση εκδίδεται εντός 4 μηνών από τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου. Υπάρχει και εδώ δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.