Συχνές Ερωτήσεις

Διαδικασία Διαιτησίας

Για να ξεκινήσει η διαιτησία είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης προσφυγής στη διαιτησία προς τον ΕΟΔΙΔ, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ένα σύντομο ιστορικό της διαφοράς, τα αιτήματα και τις αξιώσεις που προβάλλονται ενώπιον του διαιτητικού δικαστηρίου καθώς και την έννομη προστασία που ζητείται από το διαιτητικό δικαστήριο.

Εκτός αντίθετης συμφωνίας των μερών, το διαιτητικό δικαστήριο καθορίζει κατά την κρίση του την ακολουθητέα διαδικασία και αποφασίζει για το παραδεκτό του αποδεικτικού υλικού, το οποίο εκτιμά ελεύθερα.

Ναι η διαιτησία υπό τον Κανονισμό του ΕΟΔΙΔ θεωρείται διεθνής διαιτησία και επιτρέπεται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Εκτός εάν υπάρχει αντίθετη συμφωνία των μερών, και με την επιφύλαξη κανόνων αναγκαστικού δικαίου, το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη λήψη των ασφαλιστικών μέτρων που κρίνει αναγκαία.
Επίσης, βάσει του Κανονισμού Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ, κατά τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας είναι δυνατή η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων από οποιοδήποτε διάδικο μέρος ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής, χωρίς να παραβιάζεται η συμφωνία διαιτησίας.

Όπως στα δικαστήρια, έτσι και στη διαιτησία η υπόθεση επιλύεται με την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου (διαιτητική απόφαση). Η απόφαση είναι δεσμευτική για τα μέρη, τα οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση να την εκπληρώσουν εκουσίως και άμεσα. Η διαιτητική απόφαση, εφόσον κατατεθεί κατά τα προβλεπόμενα στο δίκαιο του τόπου της διαιτησίας, αποτελεί εκτελεστό τίτλο και μπορεί να απαιτηθεί δικαστικά η συμμόρφωση προς αυτήν.

Όπως ο νόμος ορίζει, η διαιτητική απόφαση έχει την ίδια ακριβώς ισχύ με μια δικαστική απόφαση και είναι απολύτως δεσμευτική για τα μέρη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εκ μέρους του αντιδίκου, μπορείτε να ζητήσετε από το κρατικό δικαστήριο να τον υποχρεώσει να συμμορφωθεί προς τις επιταγές της απόφασης.

Η διαιτητική απόφαση μπορεί να προσβληθεί με αγωγή ακυρώσεως που κατατίθεται στο αρμόδιο Εφετείο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για συγκεκριμένους, περιοριστικά αναφερόμενους στο νόμο λόγους. Οι λόγοι αυτοί, που πρέπει να προβληθούν και να αποδειχθούν από το μέρος που ζητά την ακύρωση, αφορούν ελαττώματα που σχετίζονται με τη συμφωνία διαιτησίας, τη συγκρότηση του διαιτητικού δικαστηρίου και τη διεξαγωγή της διαιτητικής διαδικασίας. Επιπλέον, το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως θα εξετάσει εάν η διαφορά είναι δεκτική διαιτησίας και αν η διαιτητική απόφαση αντίκειται στη δημόσια τάξη.
Η αγωγή ακυρώσεως κατατίθεται στο Εφετείο της περιφέρειας του τόπου έκδοσης της διαιτητικής απόφασης εντός τριμήνου από την κοινοποίησή της.

Ναι, κάθε πληροφορία που καθίσταται γνωστή στο πλαίσιο διαιτησίας προστατεύεται, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει διαφορετικά.

Εάν κατά τη διάρκεια της διαιτητικής διαδικασίας επιλύσετε συμβιβαστικά τη διαφορά σας, το διαιτητικό δικαστήριο περατώνει τη διαδικασία και εκδίδει σχετική διάταξη.

Εάν το επιθυμείτε, το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να εκδώσει διαιτητική απόφαση κατά τους όρους του συμβιβασμού. Η διαιτητική απόφαση, ως δεσμευτική για τα μέρη και δυνάμενη να κηρυχθεί εκτελεστή, σας κατοχυρώνει νομικά, όπως ακριβώς θα σας κατοχύρωνε και μια δικαστική απόφαση.