ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΛΤΟΥΔΗΣ
Καθηγητής Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Διαιτητής
Τ: +030 2310
+302310222550
avaltoudis@valtoudis.gr

Τομείς εξειδίκευσης: Διεθνείς πωλήσεις κατά τη Σύμβαση της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών (CISG), Αδικοπραξίες, Αστική ευθύνη, Ανταγωνισμός, Ακίνητα, Αξιόγραφα, Δημόσιες Συμβάσεις, Κατασκευαστικές διαφορές, Διεθνείς Συναλλαγές, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Διασυνοριακές διαφορές, Εμπορικές Εταιρίες – Επιχειρήσεις, Εμπορικές Συμβάσεις, Ενέργεια, Επενδυτική Διαιτησία, Ιατρικές διαφορές, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Ιδιωτικό Δίκαιο, Καταναλωτικές διαφορές – Προστασία Καταναλωτή, Κεφαλαιαγορά, Κληρονομικές διαφορές, Κοινοπραξίες, Μεταφορές, Μισθωτικές Διαφορές, Ναυτικό Δίκαιο – Ναυτιλία, Πετρέλαια & Φυσικό Αέριο, Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Συμβάσεις, Συμπράξεις δημοσίου – ιδιωτικού τομέα, Τουριστική Νομοθεσία – Ξενοδοχεία, Τραπεζικές διαφορές, Χρηματιστηριακές διαφορές, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

Εμπειρία στη διαιτησία: Έχει συμμετάσχει σε διεθνείς διαιτησίες (κατά τον Κανονισμό ICC Παρισίων) και σε εγχώριες διαιτησίες (κατά τον ΚΠολΔ) τόσο ως διαιτητής όσο και ως πληρεξούσιος δικηγόρος ενός εκ των διαδίκων. Αντικείμενο των διαιτησιών: Διαφορές από συμβάσεις παραχώρησης κατασκευής οδικών έργων, από μισθωτικές συμβάσεις, από την απώλεια κρατικών επιχορηγήσεων, από συμβάσεις παραχώρησης μεταλλευτικών δικαιωμάτων κ.ά. Είναι, επίσης, διαιτητής του ΟΔΔΕΕ (Οργανισμού Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου).

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά

Σπουδές: Προπτυχιακές Σπουδές στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης (Πτυχίο: Άριστα), Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης (Πτυχίο: Άριστα), Διδακτορική Διατριβή στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης (Βαθμός: Άριστα ομοφώνως).

Επαγγελματική πορεία: Πρωτοβάθμιος Καθηγητής Αστικού Δικαίου από τον Δεκέμβριο του 2018. Αναπληρωτής Καθηγητής (2009), Επίκουρος Καθηγητής (2005), Λέκτορας (2000). Διδάσκων Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (από το έτος 2009 έως σήμερα) στο Ενοχικό Δίκαιο (Γενικό και Ειδικό Μέρος). Νομικός Σύμβουλος ελληνικής συστημικής τράπεζας, μεταλλευτικής εταιρίας, ξενοδοχειακού ομίλου, Ιερού Ησυχαστηρίου (Μονής), λοιπών εταιριών αλλά και φυσικών προσώπων. Έχει συγγράψει τέσσερις (4) μονογραφίες ενοχικού δικαίου (για την ευθύνη παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων, τις πωλήσεις επιχείρησης, τις συμβάσεις έργου καθώς και για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό στις τριμερείς σχέσεις, ιδίως του τραπεζικού δικαίου), κατ’ άρθρον ερμηνείες ενοχικού δικαίου και πολυάριθμες μελέτες, γνωμοδοτήσεις και παρατηρήσεις επί δικαστικών αποφάσεων σε ειδικά ζητήματα ενοχικού δικαίου και τραπεζικού δικαίου, αστικού και διεθνούς δικονομικού δικαίου και μεθοδολογίας του δικαίου. Είναι Τακτικός Επιστημονικός Συνεργάτης για το αστικό δίκαιο στο νομικό περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, συνεργάτης λοιπών περιοδικών του ιδιωτικού δικαίου, μέλος του Εργαστηρίου της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, μέλος επιστημονικών ενώσεων, ενώ υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Αστικολόγων, μέλος Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών καθώς και ομιλητής ή παρεμβαίνων σε πολυάριθμες επιστημονικές εκδηλώσεις αστικού δικαίου και δικαίου των επενδύσεων.