ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, LL.M.
Διαιτητής
pkoikon@hotmail.com

Τομείς εξειδίκευσης: Δίκαιο δημοσίων συμβάσεων, αυτοχρηματοδοτούμενα έργα, δημόσια έργα, δημόσιες μελέτες και προμήθειες, διαιτησία, διεξαγωγή δικών, δίκαιο ανταγωνισμού, φορολογικό δίκαιο, χωροταξικό και πολεοδομικό δίκαιο, ακίνητα, διεκδίκηση απαιτήσεων, δικαστική και εξωδικαστική επίλυση ιδιωτικών και διοικητικών διαφορών, ζητήματα αστικού και ποινικού δικαίου.

Εμπειρία στη διαιτησία: Διεξαγωγή ημεδαπών και διεθνών διαιτησιών στο πλαίσιο των κανόνων του ICC, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, των ad hoc διατάξεων των συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων και του άρθ. 25Α του Ν. 3614/2007 περί συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων έργων, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Νομικός παραστάτης εταιριών ενώπιον διαιτητικών δικαστηρίων και επιτροπών επίλυσης τεχνικών διαφορών (technical panels) για την επίλυση διαφορών οικονομικής, τεχνικής, κατασκευαστικής και φορολογικής φύσης από συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων (άνω των 20 υποθέσεων), συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις δημοσίων έργων (άνω των 100 υποθέσεων) και συμβάσεις επί τουριστικών ακινήτων και ολυμπιακών ακινήτων.

Παράσταση ενώπιον τακτικών δικαστηρίων στις δίκες επί της ακύρωσης διαιτητικών αποφάσεων.

Συγγραφέας του βιβλίου «Η κατασκευαστική διαιτησία» (από κοινού με Ελένη Τροβά και Βασιλική Κάρμου, Π. Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2016).

Γλώσσες εργασίας:  Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (LL.M.) στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο του Πανεπιστημίου του Μονάχου (Ludwig- Maximilians-Universität München). Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο κρατικών ενισχύσεων μεταξύ αγοράς και κοινής ωφέλειας – Ως προς τη σχέση μεταξύ των άρθ. 16, 86 παρ. 2 και 87 ΣυνθΕΚ».