ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ΔΝ
Διαιτητής
Ν. Σκουφά 21, Αθήνα
210390091
2103390093
k.kyriakakis@kpvlegal.com

Τομείς εξειδίκευσης: Εταιρικό δίκαιο, συγχωνεύσεις & εξαγορές επιχειρήσεων, επιχειρηματικές συνεργασίες, δίκαιο κεφαλαιαγοράς, δίκαιο ανταγωνισμού, εμπορικές συμβάσεις, δίκαιο ενέργειας, ξενοδοχειακό δίκαιο, αεροπορικό δίκαιο, δίκαιο δημοσίων έργων και συμβάσεων

Εμπειρία στη διαιτησία:

 • Δικηγόρος ελληνικής αεροπορικής εταιρίας σε διαιτητική διαδικασία με βάση τον Κανονισμό Διαιτησίας του Σουηδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με τόπο διαιτησίας την Στοκχόλμη σε σχέση με διαφορά από μίσθωση αεροσκάφους με βάση το σουηδικό δίκαιο (2017-).
 • Μόνος διαιτητής ορισθείς από το ICC σε διαδικασία διαιτησίας του ICC μεταξύ γερμανικής και τούρκικης εταιρίας σχετικά με την καταβολή απαιτήσεων από χρήση δικτύου εξυπηρέτησης οχημάτων (2016).
 • Δικηγόρος ελληνικής εταιρίας περιβαλλοντικών έργων σε διαδικασία διαιτησίας βάσει του Ελληνικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά ελληνικής εταιρίας περιβαλλοντικών έργων σε σχέση με τη συμμετοχή σε κοινοπραξία για την λειτουργία εργοστασίου επεξεργασίας αποβλήτων (2015-2016).
 • Διαιτητής σε διαδικασία διαιτησίας βάσει του Ελληνικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μεταξύ δύο ελληνικών εκπαιδευτικών οργανισμών (2014-2016).
 • Δικηγόρος διεθνούς ενεργειακής εταιρίας σε διαδικασία διαιτησίας του LCIA κατά ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου σχετικά με επιχειρηματική συνεργασία στον ενεργειακό τομέα (2009-2010).
 • Δικηγόρος ελληνικής εταιρίας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε διαιτητική διαδικασία σύμφωνα με τους Ελβετικούς Κανόνες Διεθνούς Διαιτησίας κατά αντιπροσώπου σχετικά με την καταβολή προμήθειας αντιπροσώπευσης (2007).
 • Δικηγόρος ελληνικού επιχειρηματικού κεφαλαίου σε διαδικασία διαιτησίας βάσει του ελληνικού κώδικα πολιτικής δικονομίας κατά ελληνικής καπνοβιομηχανίας σχετικά με την άσκηση δικαιώματος πώλησης μετοχών σε εταιρία κοινής επιχειρηματικής συνεργασίας (2006).
 • Δικηγόρος επιχείρησης διαχείρισης καζίνο σε διαδικασία διαιτησίας του ICC σχετικά με τον υπολογισμό αμοιβής διαχείρισης καζίνο (2003-2004).
 • Δικηγόρος ελληνικής εταιρίας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε διεθνή διαδικασία διαιτησίας του ICC κατά φορέα εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας σχετικά με την κατασκευή δικτύου κινητής τηλεφωνίας (2003-2004).
 • Δικηγόρος εταιρίας χαρτοφυλακίου και διαχείρισης αερολιμένων για την εκτέλεση διαιτητικής απόφασης του LCIA σχετικά με την μετοχική σύνθεση διεθνή αερολιμένα (2004).
 • Δικηγόρος εταιρίας προμήθειας φυσικού αερίου σε τέσσερις ενοποιημένες διαδικασίες διαιτησίας του ICC κατά διεθνούς κοινοπραξίας σχετικά με την κατασκευή δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου (2003).

Γλώσσες εργασίας:  Ελληνικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Αγγλικά

Σπουδές: Πτυχίο Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ (1996). Δίπλωμα Γαλλικών Πανεπιστημιακών Σπουδών (DEUF), Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Lyon ΙΙΙ Jean Moulin, Γαλλία (1994). Πτυχίο Σπουδών Εμβαθύνσεως (DEA) Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, Σχολή Οικονομικών και Νομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Paris II, Assas – Pantheon, Γαλλία (1997). Διδακτορικό δίπλωμα, Σχολή Νομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Osnabrück, Γερμανία (2000) Υπότροφος ΙΚΥ κατόπιν εξετάσεων (1997–2000).

Δημοσιεύσεις – Επιστημονικές Δραστηριότητες: Εταιρική διακυβέρνηση, εθνική εισήγηση στη 18η διεθνή συνδιάσκεψη συγκριτικού δικαίου, σε: Επιθεώρηση Ελληνικού Διεθνούς Δικαίου, 2010 (αγγλ.) – Οι μετοχές κλάδου (tracking shares) ως κατηγορία προνομιούχων μετοχών, σε: Ζητήματα από το νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας (επιμ. Μ.-Θ. Μαρίνου), 2009 – Συμβολή στο έργο: Δίκαιο Ανωνύμων Εταιριών (επιμέλεια Καθηγητή Ε. Περάκη), ερμηνεία άρθρων 6 – 11 Ν 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, 2005 – Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή, ειδικός επιστημονικός συνεργάτης στο Εμπορικό δίκαιο, 2004 – Εισήγηση στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου με θέμα «ο Εσωτερικός Έλεγχος», δημοσιευθείσα στο έργο «Η οργάνωση των κεφαλαιουχικών εταιριών», 2004 – Συμβολή στο συλλογικό έργο «Ο Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση» (επιμέλεια Σ.Α. Μούζουλα), με θέμα «Αξιολόγηση από τη σκοπιά των θεσμικών επενδυτών», 2003 – Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, εξωτερικός συνεργάτης, 2003 – Ο έλεγχος αμερικάνικης ανώνυμης εταιρίας από θεσμικούς επενδυτές (διδ. διατριβή), 2002 (γερμ.) – Συμμετοχή στη μελέτη που διενεργήθηκε κατόπιν εντολής της Κυπριακής Κυβέρνησης με θέμα «Η Κεφαλαιαγορά και το νομοθετικό της πλαίσιο – εναρμόνιση με το κοινοτικό δίκαιο και αναμόρφωση του δικαίου της κεφαλαιαγοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας», 2000–2001 – Σύσταση υποκαταστήματος εταιρίας χωρίς πραγματική δραστηριότητα στην έδρα της και κοινοτικό δίκαιο, σχόλιο στην απόφαση της 9.3.1999 του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπόθ. C-212/1997, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών, 1999.