ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΛΟΒΑΡΗΣ
Δικηγόρος παρ’ Εφέταις (Μεϊδάνης - Σερεμετάκης & Συνεργάτες – HM LAW), Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής
Διαμεσολαβητής
+0302103604445, +0302103609997, +0306930897812
ekolovaris@hmlaw.gr

Τομείς εξειδίκευσης: Διεθνείς Συναλλαγές, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Διεθνές Δίκαιο, Τεχνολογία, Τηλεπικοινωνίες, Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Διασυνοριακές διαφορές, Κατασκευαστικές διαφορές, Αδικοπραξίες, Αστική ευθύνη, Ενέργεια, Ανταγωνισμός – Κρατικές ενισχύσεις, Ακίνητα, Αναγκαστική Εκτέλεση, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Αξιόγραφα, Απαλλοτριώσεις – Ιδιωτικοποιήσεις, Δημόσιες Συμβάσεις, Δημόσιο Δίκαιο, Διεθνείς Οργανισμοί, Εμπορικές Εταιρίες Επιχειρήσεις, Εμπορικές Συμβάσεις, Επενδύσεις, Επενδυτική Διαιτησία, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, Ιδιωτικό Δίκαιο, Κεφαλαιαγορά, Κοινοπραξίες, Μεταφορές, Μισθωτικές Διαφορές,  Νομικοί Έλεγχοι (Due diligence), Οργανωσιακή Στρατηγική, Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Πολιτισμικό Δίκαιο, Συγκριτικό Δίκαιο, Συμβάσεις, Συμπράξεις δημοσίου – ιδιωτικού τομέα, Τουριστική Νομοθεσία – Ξενοδοχεία, Τραπεζικές διαφορές, Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, Χρηματιστηριακές διαφορές, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εμπειρία στη διαμεσολάβηση: Συνδιαμεσολαβητής σε τραπεζικές διαμεσολαβήσεις. Συμμετοχή στην προετοιμασία και παρατηρητής στο πλαίσιο διαμεσολάβησης για την επίλυση κατασκευαστικής διαφοράς, καθώς και σε διαφορά από σύμβαση διανομής.

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Σπουδές: Είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών (2007), καθώς και απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Université Paris-Sud (XI) (2012). Παρακολούθησε επιτυχώς το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Université Paris-Sud (XI), με εξειδίκευση στο Δίκαιο της Επιχειρηματικότητας και Χρηματοπιστωτικό (2013). Έχει εκπαιδευτεί στη διαμεσολάβηση στο Αθηναϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών (Α.Κ.Κ.Ε.Δ.) Προμηθέας (2018), ενώ παρακολουθεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με εξειδίκευση στο Ιδιωτικό Διεθνές & Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών (2020).

Επαγγελματική πορεία: Δικαστηριακή εμπειρία και ειδίκευση στους τομείς του εμπορικού δικαίου, δικαίου των επιχειρήσεων, τραπεζικού δικαίου καθώς και του δικαίου των δημοσίων έργων. Έχει εμπειρία στη συμβουλευτική επιχειρήσεων, έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος και μέλος ΔΣ σε Ανώνυμες Εταιρείες. Έχει χειριστεί υποθέσεις διεθνούς διαιτησίας σχετικές με κατασκευαστικές διαφορές, και παραστεί ως συνδιαμεσολαβητής σε υποθέσεις τραπεζικής διαμεσολάβησης, καθώς και στην προπαρασκευή και προετοιμασία διαμεσολάβησης αφορώσας σε κατασκευαστική διαφορά.