ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή ΕΚΠΑ, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής (CIArb, ΥΔΔΑΔ)
Διαμεσολαβητής, Διαιτητής

Τομείς εξειδίκευσης: αδικοπραξίες, αστική ευθύνη, ακίνητα, ανθρώπινα δικαιώματα, δημόσιες συμβάσεις, κατασκευαστικές διαφορές, διεθνείς συναλλαγές, διεθνής εμπορική διαιτησία, διασυνοριακές διαφορές, εμπορικές εταιρίες – επιχειρήσεις, εμπορικές συμβάσεις, ενέργεια, εξαγορές & συγχωνεύσεις, επενδύσεις, επενδυτική διαιτησία, ευρωπαϊκό δίκαιο, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, ιδιωτικό δίκαιο, καταναλωτικές διαφορές – προστασία καταναλωτή, κεφαλαιαγορά, κληρονομικές διαφορές, μισθωτικές διαφορές, ναυτικό δίκαιο – ναυτιλία, πετρέλαια & φυσικό αέριο, συγκριτικό δίκαιο, συμβάσεις, συμπράξεις δημοσίου – ιδιωτικού τομέα, τεχνολογία, τηλεπικοινωνίες, τουριστική νομοθεσία – ξενοδοχεία, τραπεζικές διαφορές, υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, χρηματοοικονομικές διαφορές.

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Aγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά

Σπουδές: Πτυχίο Νομικής Αθηνών (2000), LL.M. (2001, Νομική Σχολή του Tübingen, Γερμανία), Διδακτορικό (2004, Νομική Σχολή του Tübingen, Γερμανία), post-doc (2004, Institute of Advanced Legal Studies, UCL)

Από το έτος 2007 έως σήμερα, ο Αντώνης Καραμπατζός είναι μέλος ΔΕΠ της Νομικής Σχολής (Τομέας Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει εκπονήσει 5 μονογραφίες επί διαφόρων θεμάτων του Αστικού Δικαίου και έχει δημοσιεύσει πλήθος μελετών σε ελληνικά, γερμανικά και αγγλικά περιοδικά.

Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής και διοργανωτής σε διάφορα διεθνή νομικά συνέδρια στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής σε πληθώρα νομικών περιοδικών στην Ελλάδα και τη Γερμανία, ενώ έχει υπάρξει μέλος διαφόρων Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών.

Ήταν ο εθνικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ (Α΄ εξάμηνο 2014) για θέματα Αστικού Δικαίου και ο εθνικός εισηγητής στο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Ακαδημίας Συγκριτικού Δικαίου (Βιέννη, Ιούλιος 2014).

Είναι Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής από το Chartered Institute of Arbitrators και το ΥΔΔΑΔ.
Διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρία σε διεθνείς και εσωτερικές διαιτησίες, καθώς και στη διαμεσολάβηση.
Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΙΔ.