ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ), Πρόεδρος του Ινστιτούτου Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (συσταθέντος στο πλαίσιο του EPLO), Εκτελεστικός Διευ
Διαμεσολαβητής
Ομήρου 34, Αθήνα, 106 72
2103611225
2103611227
nicolas@kanell.gr

Τομείς εξειδίκευσης: Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιρειών, Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηριακό Δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο, Πτωχευτικό δίκαιο, Αθλητικό Δίκαιο, Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Αεροπορικό Δίκαιο, Συμβάσεις Αντιπροσωπείας και Διανομής, Σύγχρονες Μορφές Συμβάσεων (Leasing, Franchising, Factoring), Νομικοί Έλεγχοι, Επενδύσεις Εξωτερικού, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις, Εμπορική Διαιτησία, Πνευματική Ιδιοκτησία, Σήματα, Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Εκκαθαρίσεις, Σωματειακό και Συλλογικό Δίκαιο, Διεθνές Ιδιωτικό Δίκαιο, Τουριστική Νομοθεσία, Δίκαιο Επενδύσεων, διασυνοριακές διαφορές, ιατρικές διαφορές

Γλώσσες εργασίας: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Σπουδές: Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης (1984). Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πτυχίο Νομικής (1988). «Institut Européen des Hautes Etudes Internationales», Nice, Κοινοτικό Δίκαιο (1985). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Πανεπιστήμιο Nice Γαλλίας (1984-1986).

Επαγγελματική Δραστηριότητα:

Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ιούλιος 2011 – Φεβρουάριος 2015).

 • Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ)».
 • Πρόεδρος του Συμβουλίου Χαρίτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Επιβλέπων και συντονιστής των Νομοθετικών Ομάδων Εργασίας που συγκροτήθηκαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την τροποποίηση της Αστικής, Ποινικής και Διοικητικής νομοθεσίας και συντάκτης των νομοθετικών διατάξεων που ενσωματώθηκαν στον νόμο 4055/2012 υπό τον τίτλο: «Δίκαιη Δίκη και Εύλογη Διάρκεια Αυτής».
 • Μέλος της Διυπουργικής Επιτροπής που συστήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών για τη κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά της φοροδιαφυγής για τα έτη 2012-2014.
 • Πρόεδρος της Ομάδας Διοίκησης Σχεδιασμού και Επίβλεψης Έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΟΔΙΣΕΕ Δικαιοσύνης), έργα για την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (e- justice).
 • Επικεφαλής της Υπουργικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της δράσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος της Οικονομικής Αναπροσαρμογής για την Ελλάδα (α. Mνημόνιο- Πρόγραμμα Οικονομικής Υποστήριξης – Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality, β. Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (MEFP).
 • Επικεφαλής της Υπουργικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της δράσης της Τεχνικής Υποστήριξης στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (Taskforce for Greece, TFGR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνάρτηση με τις μνημονιακές απαιτήσεις και τα προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (NSRF 2007-2013).
 • Πρόεδρος της νομοπαρασκευαστικής ομάδας εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την εκπόνηση σχεδίου νόμου με τίτλο «Διαμόρφωση του νομικού καθεστώτος για τον μηχανισμό της υποχρεωτικής ενδικοφανούς προσφυγής».
 • Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για την ψηφιοποίηση των λειτουργιών των Υποθηκοφυλακείων και Συμβολαιογραφείων.
 • Πρόεδρος της ομάδας εφαρμογής των έργων οργανωτικής αναδιοργάνωσης και των μεταρρυθμιστικών δράσεων του ΚΣΜ για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο το συντονισμό των εθνικών δράσεων στο πλαίσιο των εργασιών της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη e-law/e-justice.
 • Εθνικός εκπρόσωπος στην Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-law/e-justice). Συμπρόεδρος της Ομάδας αυτής κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας.
 • Πρόεδρος της «Συντονιστικής Επιτροπής για την Προώθηση της Διαμεσολάβησης», με αντικείμενο τον συντονισμό των δράσεων και ενεργειών για την προώθηση, διάδοση και εμπέδωση του θεσμού της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα.
 • Μέλος της Ομάδας Υποστήριξης του Κυβερνητικού Συμβουλίου για τη Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ). Συντονισμός δράσεων για τη μελέτη και αναμόρφωση των νομικών πλαισίων αστικής και εμπορικής αφερεγγυότητας.
 • Εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Συντονιστική Επιτροπή για την καταπολέμηση της Διαφθοράς.
 • Τακτικός εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου.
 • Επιβλέπων και Συντονιστής των εκπροσώπων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο πλαίσιο της επεξεργασίας του νέου κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) (Δεκέμβριος 2009 – Ιούλιος 2011).

 • Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διαχείριση της Κρίσης (2010-2011).
 • Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Special Olympics (2011).

Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών (Σεπτέμβριος 2010 Ιούλιος 2011). Σύμβουλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (1999-2011).

 • Υποψήφιος Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών το 2008.
 • Εισηγητής του θεσμού της διαμεσολάβησης και μέλος της σχετικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.
 • Εισηγητής και Μέλος της Επιτροπής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για το προεδρικό διάταγμα 81/2005 (Δικηγορικές Εταιρίες).
 • Μέλος της επιτροπής του Δ.Σ.Α. για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
 • Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
 • Μέλος της Επιτροπής Κτηματολογίου του Δ.Σ.Α..
 • Μέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας της Ένωσης Βαλκανικών Δικηγορικών Συλλόγων (UBBA).
 • Μέλος του International Bar Association (I.B.A.).
 • Μέλος της Black Sea Countries Bars Association.
 • Μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
 • Συνιδρυτής και Πρόεδρος της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (1989 -1990).

Εκδότης:

 • Σειρά Εκδόσεων του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη & την Ανάπτυξη, Τόμος I, Απρίλιος – Ιούνιος 2016, «Το Δίκαιο ως Πυλώνας Ανάπτυξης»
 • Τριμηνιαίο Νομικό Περιοδικό «ΔΙΚΑΙΟΡΑΜΑ» και της ηλεκτρονικής εφημερίδας «ΔΙΚΑΙΟΡΑΜΑ News». (Δεκέμβριος 2004-Μάρτιος 2010).
 • Σειρά άρθρων σχετικά με την δικαιοσύνη, την πολιτική και τον τουρισμό.