ΣΩΤΗΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
Δικηγόρος, ΜΔΕ
Διαμεσολαβητής