Ρήτρα Διαμεσολάβησης – Διαιτησίας

Συνοπτική Εκδοχή:

«Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι όλες οι διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση υπάγονται προς επίλυση σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ). Σε περίπτωση που η διαφορά ή μέρος αυτής δεν επιλυθεί μέσω διαμεσολάβησης, η διαφορά ή το μη επιλυθέν τμήμα της επιλύεται αποκλειστικά και αμετάκλητα σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) από έναν [ή τρεις διαιτητές], που ορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό αυτόν. Η παρούσα συμφωνία περί διαμεσολάβησης και διαιτησίας συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ ανεξάρτητα από το κύρος της παρούσας και έως ότου όλες οι ως άνω διαφορές διευθετηθούν οριστικά.»

 


 

Αναλυτική Εκδοχή:

«Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι όλες οι διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων και διαφορών που σχετίζονται με το κύρος, την ερμηνεία ή την εκτέλεση αυτής, καθώς και οι διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα συμφωνία περί διαμεσολάβησης και διαιτησίας, υπάγονται προς επίλυση σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ).

Γλώσσα διεξαγωγής της διαμεσολάβησης ορίζεται η ………………… [ελληνική, αγγλική ή άλλη γλώσσα].

Σε περίπτωση που η διαφορά ή μέρος αυτής δεν επιλυθεί μέσω διαμεσολάβησης εντός ……. ημερών από την έναρξη της διαμεσολάβησης, η διαφορά ή το μη επιλυθέν τμήμα της επιλύεται αποκλειστικά και αμετάκλητα σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) από έναν [ή τρεις διαιτητές], που ορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό αυτόν. Τόπος διεξαγωγής της διαιτησίας ορίζεται …………, γλώσσα διεξαγωγής η ………… και εφαρμοστέο δίκαιο για την επίλυση της διαφοράς ορίζεται το ………….»

Η παρούσα συμφωνία διαμεσολάβησης και διαιτησίας συνεχίζει να ισχύει και μετά την τυχόν υπαναχώρηση από την παρούσα Σύμβαση ή την καταγγελία ή τη λήξη αυτής, έως ότου όλες οι διαφορές, όπως αυτές ορίζονται παραπάνω, διευθετηθούν οριστικά.
Τυχόν ακυρότητα ή καταγγελία της παρούσας Σύμβασης ή υπαναχώρηση από αυτήν δεν επηρεάζει το κύρος και την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας περί διαμεσολάβησης και διαιτησίας, η οποία συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ ανεξάρτητα από την παρούσα Σύμβαση.»

«Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι όλες οι διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση υπάγονται προς επίλυση σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ). Γλώσσα διεξαγωγής της διαμεσολάβησης ορίζεται η ……………………. Η παρούσα συμφωνία περί διαμεσολάβησης θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ισχύ ανεξάρτητα από το κύρος της παρούσας και έως ότου όλες οι ως άνω διαφορές διευθετηθούν οριστικά.»

«Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι όλες οι διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση επιλύονται αποκλειστικά και αμετάκλητα σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) από έναν [ή τρεις διαιτητές], που ορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό αυτόν. Τόπος διεξαγωγής της διαιτησίας ορίζεται …………, γλώσσα διεξαγωγής η ………… και εφαρμοστέο δίκαιο για την επίλυση της διαφοράς ορίζεται το ………….»