Αν μετά την ΥΑΣ τα μέρη αποφασίσουν να προχωρήσουν σε εκούσια διαμεσολάβηση, υπογράφεται το πρακτικό περάτωσης;

Όχι, η εκούσια διαμεσολάβηση «απορροφά» την ΥΑΣ και θα υπογραφεί είτε την ίδια, είτε σε επόμενη συμφωνηθείσα ημέρα το πρακτικό υπαγωγής στη διαμεσολάβηση με τις ρήτρες εμπιστευτικότητας και ακολούθως, μετά τη διαδικασία, είτε πρακτικό επιτυχίας είτε πρακτικό αποτυχίας της Διαμεσολάβησης.

Λ. Μαστροπέρρου, Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια, πρ. Γραμματέας ΚΕΔ
Ν. Ανέστης, Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής, αν. μέλος ΚΕΔ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:
Facebook
LinkedIn