Όροι χρήσης & προϋποθέσεις του δικτυακού τόπου​

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) με αριθμό ΓΕΜΗ 138272601000, δημιούργησε τον δικτυακό τόπο www.eodid.org με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και υποστήριξης διαμεσολάβησης  (Ν 3398/10 και Ν 4512/18 και πλέον Ν 4640/19) και υπηρεσιών διαιτησίας (ΚΠολΔ 867-903, Ν 5016/2023).

Η ορθή χρήση του www.eodid.org προϋποθέτει την προηγούμενη αποδοχή των κάτωθι Όρων Χρήσης, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν, γι’ αυτό οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων ή/και υπηρεσιών του μόνον εφόσον αποδέχονται αυτούς πλήρως.

 

Α. Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου – Ευθύνη Παρόχου

 1. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, καθώς το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων, των υπηρεσιών και κάθε τι άλλο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο www.eodid.org ανήκουν αποκλειστικά στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας της. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στον εν λόγω δικτυακό τόπο προστατεύονται επίσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 1. Απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη η εκμετάλλευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, αναδημοσίευση, διάθεση ή μετάδοση ή η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται σε αυτόν, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΕΟΔΙΔ. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου.
 2. Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει έγκυρες, επικαιροποιημένες και σύννομες πληροφορίες. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του δικτυακού τόπου www.eodid.org να είναι ακριβείς και σαφείς. Σε κάθε περίπτωση ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου www.eodid.org για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των μέσω αυτού παρεχόμενων πληροφοριών.
 3. Ο δικτυακός τόπος μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks κ.λπ. σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικών τους ιστοσελίδων. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και εφόσον συμφωνούν με αυτούς να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του δικτυακού τόπου www.eodid.org.
 4. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) δεν φέρει ευθύνη για οποιουδήποτε τύπου ζημία τυχόν υποστεί χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου www.eodid.org ή και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου, ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών, ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν, ή/και υπηρεσίες, ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Β. Υποχρεώσεις Επισκεπτών/Χρηστών

 1. Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του δικτυακού τόπου www.eodid.org τηρώντας τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου.

Ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά αναφέρεται παρακάτω:

-η επέμβαση επί του δικτυακού τόπου www.eodid.org με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ), ή τη θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών, ή/και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο,

-η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών κ.λπ., που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, την άμεση ή έμμεση επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και τη βλάβη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της,

-η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ),

-η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στον δικτυακό τόπο www.eodid.org ή που μπορεί να παρεμποδίσουν τη χρήση αυτού από τρίτους,

-η πρόκληση, μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο.

 1. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων Όρων χρήση του δικτυακού τόπου www.eodid.org και των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από επισκέπτη/χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, ο δε Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε δικαιώματός της προς προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων του και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ).

 

Γ. Παροχή και Διαθεσιμότητα Περιεχομένου

 1. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ), καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου www.eodid.org. Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός της τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επιπλέον ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί με τον δικτυακό τόπο www.eodid.org.
 2. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου www.eodid.org από κακόβουλο λογισμικό. Εντούτοις δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού του μέσου πρόσβασης στον δικτυακό τόπο www.eodid.org με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus κ.λπ.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του www.eodid.org.

 

Δ. Προσωπικά Δεδομένα

 1. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του δικτυακού τόπου www.eodid.org, που θα έρθουν σε γνώση του βάσει τυχόν αιτήσεων ή/και συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Επιπλέον, αποδέκτες των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη διαφημιστική προβολή προϊόντων ή/και υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ). Κάθε χρήστης/επισκέπτης του www.eodid.org διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει της ισχύουσας κάθε φορά σχετικής νομοθεσίας.
 2. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου www.eodid.org σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών δεδομένων που έχει ο χρήστης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου αυτού προσώπου μέσω του www.eodid.org.

 

Ε. Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) δεν φέρει καμία ευθύνη, ούτε είναι σε θέση να επηρεάσει το περιεχόμενο δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που βρίσκονται στον δικτυακό του τόπο. Προβλήματα ή/και ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι του παρόντος δικτυακού τόπου βαραίνουν αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των πρώτων.

 

Ζ. Γενικοί Όροι

 1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συνεπώς οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους Όρους Χρήσης του δικτυακού τόπου www.eodid.org.
 2. Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου www.eodid.org διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους, και πάντως σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι.
 3. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.
 4. Η μη ενάσκηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) των εκ των παρόντων Όρων Xρήσης απορρεόντων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά.
 5. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.
 6. Τυχόν διαφορά προκύψει μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) και χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου www.eodid.org, από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης, θα υπαχθεί σε διαμεσολάβηση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ), σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης ΕΟΔΙΔ. Τα μέρη ορίζουν ως language της διαμεσολάβησης την ελληνική, άλλως την αγγλική στην περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης είναι αλλοδαπός, και δεσμεύονται να επιλέξουν από κοινού διαμεσολαβητή ή συνδιαμεσολαβητές από τον Κατάλογο Διαμεσολαβητών ΕΟΔΙΔ.