Στο Πρακτικό Περάτωσης για να είναι αυτό πλήρες, θα πρέπει ο Διαμεσολαβητής να αναγράφει αναλυτικά τα στοιχεία των συμμετεχόντων μερών, σύμφωνα με την περίπτωση 3 του άρθρου 118 Κ.Πολ.Δ, ήτοι του νόμιμου εκπροσώπου καθώς και του αντιπροσώπου, Continue reading «Μετά τη διενέργεια τη ΥΑΣ με μέρος που είναι ΝΠ, στο Πρακτικό Περάτωσής της πρέπει να αναγράφεται το όνομα του νόμιμου εκπροσώπου και του τυχόν εξουσιοδοτούμενου από αυτόν προσώπου καθώς και να αναφέρονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα;»

Ο κανόνας είναι η φυσική παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου του ΝΠ. Σε περίπτωση όμως που ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν μπορεί να παραστεί, τότε εξουσιοδοτείται έτερο φυσικό πρόσωπο, διάφορο του νομικού παραστάτη, ώστε να εκπροσωπήσει το ΝΠ στην ΥΑΣ. Continue reading «Σε ΥΑΣ που μέρος είναι Νομικό Πρόσωπο (ΝΠ) μπορεί αυτό να εκπροσωπηθεί μόνο από τον νομικό παραστάτη χωρίς τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον αντιπρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί για αυτό;»

Ναι, μπορεί να αναβληθεί αν συναινέσει και το άλλο μέρος τηρουμένης κατ’ αρχήν της προθεσμίας των 20 ημερών που προκύπτει εκ του νόμου. Continue reading «Αν τα μέρη έχουν συμφωνήσει σε ημερομηνία και ώρα που θα λάβει χώρα η ΥΑΣ, και ξαφνικά ένα μέρος αιτηθεί αναβολή, μπορεί αυτή να αναβληθεί;»

Όχι, η ΥΑΣ πρέπει να γίνει ταυτόχρονα. Σκοπός του νομοθέτη ήταν να έρθουν από κοινού τα μέρη σε επαφή με τον θεσμό της Διαμεσολάβησης.  Continue reading «Μπορεί να διενεργηθεί χωριστά ΥΑΣ για το επισπεύδον μέρος και χωριστά για το έτερο μέρος;»

Όχι, η εκούσια διαμεσολάβηση «απορροφά» την ΥΑΣ και θα υπογραφεί είτε την ίδια, είτε σε επόμενη συμφωνηθείσα ημέρα το πρακτικό υπαγωγής στη διαμεσολάβηση με τις ρήτρες εμπιστευτικότητας και ακολούθως, μετά τη διαδικασία, είτε πρακτικό επιτυχίας είτε πρακτικό αποτυχίας της Διαμεσολάβησης.

Λ. Μαστροπέρρου, Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια, πρ. Γραμματέας ΚΕΔ
Ν. Ανέστης, Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής, αν. μέλος ΚΕΔ

Όχι, η επιλογή του διαμεσολαβητή είναι ελεύθερη και γίνεται από τα μέρη σε συνεννόηση με τους νομικούς τους παραστάτες. Continue reading «Η επιλογή του διαμεσολαβητή πρέπει να γίνει υποχρεωτικά από τους διαμεσολαβητές που υπάρχουν στην έδρα του Πρωτοδικείου της αρμοδιότητας της διαφοράς;»

Ναι, ο Νόμος δεν κάνει διάκριση σε αγωγές που κατατίθενται πριν ή μετά από ΥΑΣ / εκούσια διαμεσολάβηση. Ωστόσο δύναται να γίνει αναφορά στο ενημερωτικό έντυπο. Άλλωστε το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου είναι υπόδειγμα όχι δεσμευτικό.

Λ. Μαστροπέρρου, Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια, πρ. Γραμματέας ΚΕΔ
Ν. Ανέστης, Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής, αν. μέλος ΚΕΔ

Η Λουκία Μαστροπέρρου, Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια και Γραμματέας της ΚΕΔ και ο Νίκος Ανέστης, Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής και Σύμβουλος Δ.Σ. Χαλκίδας, απαντούν σε επίκαιρες ερωτήσεις:

Στο άρθρο 7 παρ. 3 του Ν 4640/2019 ορίζεται ότι η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την επομένη της αποστολής στον διαμεσολαβητή του αιτήματος προσφυγής στη διαδικασία διαμεσολάβησης από το επισπεύδον μέρος, με παρέκταση 30 ημερών αν κάποιο από τα μέρη διαμένει στο εξωτερικό. Continue reading «Διαμεσολάβηση: Επίκαιρες ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους»