blog

Εντός των ετών 2020-2021 καταγράφηκε στο πεδίο της διεθνούς εμπορικής διαιτησίας αναθεώρηση και επικαιροποίηση των Κανονισμών Διαιτησίας (ή/και Διαμεσολάβησης) κάποιων εκ των σημαντικότερων κέντρων διαιτησίας ανά τον κόσμο Continue reading «Αναθεώρηση πληθώρας Κανονισμών Διαιτησίας εντός της περιόδου 2020 – 2021»

Στο άρθρο 8 παρ. (δ) του προσφάτως δημοσιευθέντος Νόμου 4821/2021 (ΦΕΚ Α’ 134/31.07.2021) με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης» προβλέπεται διαμεσολάβηση διαφορών σχετικά με την αναγνώριση δικαιώματος που προσβάλλεται με ανακριβή πρώτη εγγραφή και τη διόρθωση αυτής, ολικά ή μερικά.

Συγκεκριμένα, πριν τη συζήτηση της αγωγής και επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης, προβλέπεται η διενέργεια Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης ενώπιον Κτηματολογικού Διαμεσολαβητή, που επιλέγεται από το σχετικό ειδικό μητρώο, που πρόκειται να καταρτιστεί και να τηρείται από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης.

Σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία, με την καταχώριση του Πρακτικού στο κτηματολογικό φύλλο διορθώνεται η ανακριβής κτηματολογική εγγραφή.

Με την υπ’ αριθμ. 46181οικ/3.9.2021, τροποποιητική της 41917οικ/ΦΕΚ Β’ 4017/31.08.2021, απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής διαμεσολαβητών στο «Ειδικό Μητρώο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών», η σύσταση του οποίου προβλέφθηκε στο άρθρο 15 του Ν 4800/2021 [ΦΕΚ Α’ 81/21.5.2021].
Continue reading «Σύσταση Μητρώου Οικογενειακών Διαμεσολαβητών στο πλαίσιο του Ν 4800/2021»

Με γνώμονα τη διευκόλυνση όσων θα ασχοληθούν με τις Διαιτησίες του άρθρου 176 του νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Ν 4412/2016 όπως ισχύει μετά τον Ν 4782/2021), το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα διαιτητικής επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση έργων, μελετών και τεχνικών και λοιπών υπηρεσιών, το δικηγορικό γραφείο Ρόβλια επιμελήθηκε τη μετάφραση στα Ελληνικά του Κανονισμού Διαφάνειας της UNCITRAL στις Διαιτησίες Επενδυτών – Κρατών δυνάμει Συνθηκών, στον οποίο παραπέμπει το άρθρο 176 παρ. 4.

Διαβάστε περισσότερα για τον Κανονισμό Διαφάνειας και αποκτήστε πρόσβαση στην ελληνική μετάφραση εδώ.

Oι εγκαταστάσεις του ΕΟΔΙΔ, πλήρως εξοπλισμένες και προσαρμόσιμες στις ανάγκες κάθε διαδικασίας (διαιτησία, διαμεσολάβηση, Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία, εταιρική συνάντηση κοκ), παραμένουν εν πλήρη λειτουργία για τη φιλοξενία κάθε είδους διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής για τον περιορισμό της διάδοσης του SARS-COV-19.
Continue reading «Φιλοξενία με ασφάλεια στον ΕΟΔΙΔ – Δια ζώσης & εξ αποστάσεως»

Σε μια διαδικασία διαμεσολάβησης, η στάση και η εμπειρία των νομικών παραστατών των μερών αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την επιτυχία αυτής. Ταυτόχρονα, επιτακτική είναι η ανάγκη να εντάξουν οι δικηγόροι τη διαμεσολάβηση στη φαρέτρα των υπηρεσιών που προσφέρουν για την εξυπηρέτηση και προάσπιση των συμφερόντων των εντολέων τους.

Continue reading «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εdwards Mediation Academy»

Κυκλοφορεί από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ το εγχειρίδιο «Διαμεσολάβηση – Από τη Θεωρία στην Πράξη», που στόχο έχει να βοηθήσει τους νέους διαμεσολαβητές, στους οποίους κατά κύριο λόγο απευθύνεται, να κατανοήσουν κατά τρόπο απλό και συστηματικό τη διαδικασία, τη θεωρία της επιβοηθούμενης διαπραγμάτευσης, την ανάλυση και επανασύνθεση των συγκρούσων.

Continue reading «Εγχειρίδιο: «Διαμεσολάβηση: Από τη Θεωρία στην Πράξη»»

Στο νέο τεύχος που κυκλοφορεί διαβάστε, μεταξύ άλλων, μελέτη του Καθηγητή Χ. Παμπούκη για την αρχή της εύνοιας (favor recognitionis) προς την αναγνώριση αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης κατά τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1958, καθώς και γνωμοδότηση του Ομ. Καθηγητή Ν. Κλαμαρή αναφορικά με τις συνέπειες από την ανεπιφύλακτη συμμετοχή των διαδίκων στη διαιτητική διαδικασία χωρίς προβολή αντιρρήσεων ως προς τη νομιμότητα διορισμού Διαιτητού ή Επιδιαιτητού.

Continue reading «Περιοδικό «Διαιτησία & Διαμεσολάβηση» Νέο τεύχος & Call for papers»