Ρήτρα διαμεσολάβησης-διαιτησίας

Ρήτρα διαμεσολάβησης-διαιτησίας


«Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι όλες οι διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση υπάγονται προς επίλυση σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ). Σε περίπτωση που η διαφορά ή μέρος αυτής δεν επιλυθεί μέσω διαμεσολάβησης, η διαφορά ή το μη επιλυθέν τμήμα της επιλύεται αποκλειστικά, τελεσίδικα και αμετάκλητα από διαιτητικό δικαστήριο, που ορίζεται και διεξάγει τη διαιτησία σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ. Η παρούσα συμφωνία περί διαμεσολάβησης και διαιτησίας συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ ανεξάρτητα από το κύρος της παρούσας και έως ότου όλες οι ως άνω διαφορές διευθετηθούν οριστικά.»
Δές περισσότερα
«Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι όλες οι διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων και διαφορών που σχετίζονται με το κύρος, την ερμηνεία ή την εκτέλεση αυτής, καθώς και οι διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα συμφωνία περί διαμεσολάβησης και διαιτησίας, υπάγονται προς επίλυση σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ).
Τα μέρη ορίζουν ως γλώσσα της διαμεσολάβησης την ………………… [ελληνική, αγγλική ή άλλη γλώσσα].
Σε περίπτωση που η διαφορά ή μέρος αυτής δεν επιλυθεί μέσω διαμεσολάβησης εντός ....... ημερών από την έναρξη της διαμεσολάβησης, η διαφορά ή το μη επιλυθέν τμήμα της επιλύεται αποκλειστικά, τελεσίδικα και αμετάκλητα από διαιτητικό δικαστήριο, το οποίο θα ορίζεται και θα διεξάγει τη διαιτησία σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ.
Έδρα της διαιτησίας θα είναι ………………… [Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα]. Η γλώσσα της διαιτητικής διαδικασίας είναι η …...……………… [ελληνική, αγγλική ή άλλη γλώσσα].

Το διαιτητικό δικαστήριο θα αποτελείται από ………………… [«έναν Διαιτητή» ή «τρεις Διαιτητές» ή «τον αριθμό Διαιτητών που προσδιορίζεται ανάλογα με την αξία του αντικειμένου της διαφοράς σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ»] και θα συγκροτείται όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ.
Η παρούσα συμφωνία διαμεσολάβησης και διαιτησίας συνεχίζει να ισχύει και μετά την τυχόν υπαναχώρηση από την παρούσα Σύμβαση ή την καταγγελία ή τη λήξη αυτής, έως ότου όλες οι διαφορές, όπως αυτές ορίζονται παραπάνω, διευθετηθούν οριστικά.
Τυχόν ακυρότητα ή καταγγελία της παρούσας Σύμβασης ή υπαναχώρηση από αυτήν δεν επηρεάζει το κύρος και την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας περί διαμεσολάβησης και διαιτησίας, η οποία συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ ανεξάρτητα από την παρούσα Σύμβαση.»

«Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι όλες οι διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση υπάγονται προς επίλυση σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ). Τα μέρη ορίζουν ως γλώσσα της διαμεσολάβησης την …………………… . Η παρούσα συμφωνία περί διαμεσολάβησης θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ισχύ ανεξάρτητα από το κύρος της παρούσας και έως ότου όλες οι ως άνω διαφορές διευθετηθούν οριστικά.»
«Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι όλες οι διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση επιλύονται αποκλειστικά, τελεσίδικα και αμετάκλητα από διαιτητικό δικαστήριο, που ορίζεται και διεξάγει τη διαιτησία σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ. Η παρούσα συμφωνία περί διαιτησίας συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ ανεξάρτητα από το κύρος της παρούσας και έως ότου όλες οι ως άνω διαφορές διευθετηθούν οριστικά.»
Δές περισσότερα
«Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι όλες οι διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων και διαφορών που σχετίζονται με το κύρος, την ερμηνεία ή την εκτέλεση αυτής, καθώς και οι διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα συμφωνία περί διαιτησίας, επιλύονται αποκλειστικά, τελεσίδικα και αμετάκλητα από διαιτητικό δικαστήριο, το οποίο θα ορίζεται και θα διεξάγει τη διαιτησία σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ).
Έδρα της διαιτησίας θα είναι ………………… [Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα]. Η γλώσσα της διαιτητικής διαδικασίας είναι η ………………………… [ελληνική, αγγλική ή άλλη γλώσσα].
Το διαιτητικό δικαστήριο θα αποτελείται από ………………… [«έναν Διαιτητή» ή «τρεις Διαιτητές» ή «τον αριθμό Διαιτητών που προσδιορίζεται ανάλογα με την αξία του αντικειμένου της διαφοράς σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας του ΕΟΔΙΔ»] και θα συγκροτείται όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ.
Η παρούσα συμφωνία διαιτησίας συνεχίζει να ισχύει και μετά την τυχόν υπαναχώρηση από την παρούσα Σύμβαση ή την καταγγελία ή τη λήξη αυτής, έως ότου όλες οι διαφορές, όπως αυτές ορίζονται παραπάνω, διευθετηθούν οριστικά.
Τυχόν ακυρότητα ή καταγγελία της παρούσας Σύμβασης ή υπαναχώρηση από αυτήν δεν επηρεάζει το κύρος και την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας περί διαιτησίας, η οποία συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ ανεξάρτητα από την παρούσα Σύμβαση.»