Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης από την 1η Ιουλίου 2020

Ήδη από την 1η Ιουλίου 2020  και για τις αγωγές που κατατίθενται στο εξής, ξεκίνησε, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 14 του Νόμου 4690/2020 [ΦΕΚ Α’ 104/30-05-2020], η ισχύς των διατάξεων που αφορούν στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης (άρθρα 6 & 7 Ν 4640/2019) για τις υποθέσεις που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Δείτε εδώ τις επιλογές που σας προσφέρει ο ΕΟΔΙΔ [info@eodid.org, 210 – 3678910] για την υποστήριξη και φιλοξενία της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας της υπόθεσής σας