Ενημέρωση για τους Δικηγόρους – Προώθηση τροπολογίας Ν 4640/2019

Tα άρθρα 3 και 44 του Ν 4640/2019 (ΦΕΚ Α΄ 190/30.11.2019) προβλέπουν ότι από 1/12/2019 είναι υποχρεωτική η επισύναψη στο εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί, επί ποινή απαραδέκτου αυτής, ενημερωτικού εγγράφου για τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς με διαμεσολάβηση και για την υποχρέωση προσφυγής στην αρχική συνεδρία κατά τη διαδικασία των άρθρων 6 και 7.

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση

Ωστόσο, προωθήθηκε χθές από τον Υπουργό Δικαιοσύνης νομοθετική ρύθμιση προς ψήφιση στη Βουλή, με την οποία τροποποιείται το εδ. β΄, της παρ. 2, του άρθρου 3, του Ν 4640/2019, που αφορά στο ως άνω ενημερωτικό έγγραφο.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση (δείτε εδώ την τροπολογία), το ενημερωτικό έγγραφο μπορεί να κατατεθεί μέχρι και τη συζήτηση της αγωγής, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης και όχι της άσκησης αυτής. Η διάταξη αυτή θα έχει αναδρομική ισχύ από 30/11/2019 (ημ/νία δημοσίευσης του νόμου) και αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα.

H Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος διευκρινίζει περαιτέρω, ότι:

  1. Δεν απαιτείται στο ενημερωτικό έντυπο επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του εντολέα από τον πληρεξούσιο δικηγόρο.
  2. Η Συντονιστική Επιτροπή θα διαμορφώσει εντός των επόμενων ημερών, σχέδιο του προβλεπόμενου στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, του Ν 4640/2019, ενημερωτικού εγγράφου, με το οποίο θα ενημερώνεται ο εντολέας για όλες τις μορφές εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών (διαιτησία, δικαστική μεσολάβηση, διαμεσολάβηση, άρθρο 214Α ΚΠολΔ), δεδομένου ότι το προταθέν σχέδιο από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης δεν έχει δεσμευτική ισχύ και επιπρόσθετα περιέχει και την επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του εντολέα από τον δικηγόρο.
  3. Το άρθρο 214Α του ΚΠολΔ παραμένει σε ισχύ και μετά την ισχύ του Ν 4640/2019 και εφόσον τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία δεν απαιτείται η προσφυγή στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης που προβλέπεται στον προαναφερόμενο νόμο.

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής.